fotini_si_mantuitorul4Sfânta marea muceniţă Fotinia este femeia samarineancă despre care povesteşte Evanghelistul Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, în Sfânta Evanghelie, că a vorbit cu Dumnezeul nostru Iisus Hristos la puţul lui Iacov şi a crezut în El. Iar după înălţarea Domnului la cer şi după pogorârea Sfântului Duh peste dumnezeieştii Apostoli, în ziua Cincizecimii (Rusalii) s-a botezat de către Sfinţii Apostoli, împreună cu doi fii ai ei şi cu cinci surori, urmând lor şi propovăduind credinţa întru Hristos din loc în loc şi din ţară în ţară, întorcând pe mulţi slujitori de idoli de la păgânătate, făcându-i creştini.

    În zilele lui Neron, păgânul împărat al Romei, s-a pornit mare prigoană asupra creştinilor şi după mărturisirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, prigonitorii căutau pe ucenicii lor şi pe toţi cei ce credeau în Hristos sârguindu-se în deşert a şterge din lume numele lui Hristos. Însă nu ştiau nebunii, căci cu cât prigoneau credinţa cea întru Hristos, cu atât mai mult se întărea şi se lăţea; căci precum a zis Domnul: “Porţile iadului nu o vor birui pe dânsa”.

    În acel timp Sfânta Fotinia, împreună cu fiul ei cel mai mic, se aflau în Cartagina, cetatea Africii, şi propovăduiau cu îndrăzneală Evanghelia lui Hristos. Iar Victor, fiul ei cel mai mare, era ostaş în armata romană şi fiindcă a făcut mari vitejii şi biruinţe în războiul pe care l-au avut romanii împotriva arabilor, care supărau şi prădau locurile lor, împăratul Neron l-a făcut stratilat şi voievod a toată Italia; şi, neştiind că este creştin, l-a trimis să muncească pe creştinii care se aflau acolo. Iar Sebastian, ducele Italiei, auzind aceasta din urmă a zis către Victor: “Eu ştiu prea bine, o, voievodule, că tu eşti creştin precum şi maica ta şi Iosi, fratele tău, sunt creştini, următori şi ucenici ai Apostolului Petru. Însă te sfătuiesc să faci ceea ce ţi-a poruncit împăratul, adică să munceşti pe creştini, ca să nu-ţi primejduieşti viaţa”. Iar voievodul Victor a zis: “Eu voiesc să fac voia lui Hristos, adevăratului Dumnezeu, Împăratul cel ceresc şi fără de moarte. Iar de porunca pe care mi-a dat-o Neron împăratul, ca să muncesc pe creştini, nici nu voiesc să aud, dar să o mai împlinesc”. Ducele a zis: “Eu te sfătuiesc ca pe un prieten adevărat ceea ce îţi este ţie de folos; căci dacă vei şedea pe divan şi vei cerca să afli pe creştini şi îi vei munci, vei face plăcerea împăratului şi vei dobândi şi banii creştinilor. Pe lângă această, te mai sfătuiesc să vesteşti şi maicii tale şi fratelui tău, să nu mai propovăduiască la arătare pe Hristos şi să nu mai înveţe pe pagini a se lepăda de credinţa lor părintească, ca să nu te primejduieşti din cauza lor”.fotini1

    Sfântul Victor a zis către dânsul: “Să nu-mi fie a face aceasta care zici, adică să chinuiesc vreun creştin, sau să iau ceva de la dânsul, sau să sfătuiesc pe maica mea sau pe fratele meu să nu mai propovăduiască că Hristos este Dumnezeul cel adevărat. Dar şi eu sunt şi voiesc să fiu propovăduitor al lui Hristos, precum sunt şi aceia, şi las să vedem răul care ni se va face”. Ducele a zis: “Eu frate te sfătuiesc cele ce-ţi sunt de folos, iar tu socoteşte ce vrei să faci”. După ce a zis, îndată a orbit şi, căzând la pământ, a rămas mut de durerile cele cumplite ale ochilor; apoi, ridicându-l cei ce stăteau de faţă, l-au pus pe pat şi a rămas trei zile fără glas, neputând grăi nicidecum. Iar în a patra zi a strigat cu glas mare: “Unul este cu adevărat Dumnezeu, Dumnezeul creştinilor!” Iar Victor, intrând la dânsul, a zis: “Pentru ce ţi-ai schimbat aşa deodată părerea ta, o! Sebastiane?”. Ducele a zis către dânsul: “Căci mă cheamă Hristos la dânsul o! preadulcele meu Victor”. Deci îndată a învăţat de la dânsul credinţa în Hristos şi s-a botezat; apoi cum a ieşit din apa botezului, îndată şi-a căpătat lumina ochilor şi a preamărit pe Dumnezeu. Văzând ceilalţi slujitori de idoli această preaslăvită minune, s-au înfricoşat ca să nu pătimească şi ei, necrezând în Hristos, ceea ce a pătimit ducele, au alergat toţi la Victor şi, învăţând credinţa în Hristos, s-au botezat.

    Trecând puţină vreme, a ajuns cuvântul acesta la Roma, până la urechile lui Neron, că Victor, stratilatul Italiei, şi Sebastian, ducele, propovăduiesc ca Petru şi Pavel şi că ceilalţi apostoli şi aduc pe mulţi păgâni la credinţa în Hristos; apoi că Fotinia, mama stratilatului, împreună cu Iosi, un alt fiu al ei, au fost trimişi de dânsul în Cartagina să facă asemenea. Împăratul, auzind acestea, s-a aprins de mânie şi îndată a trimis ostaşi în Italia ca să aducă la Roma toţi creştinii care se aflau acolo, bărbaţi şi femei, cărora li se arătase Domnul mai înainte şi le zisese: “Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi însărcinaţi şi vă voi odihni; deci nu vă temeţi, căci Eu sunt cu voi şi Neron va fi biruit împreună cu diavolii, prietenii săi”. “După aceea a zis către Victor: “De aici înainte numele tău va fi Fotinos, căci prin tine se vor lumina mulţi şi vor crede în Mine; iar tu întăreşte cu cuvintele tale pe Sebastian, spre mărturisire, căci fericit şi bine-i va fi celui ce se va nevoi până la sfârşit”.fotini_si_mantuitorul2

    Acestea zicând Domnul către dânşii, S-a înălţat la ceruri. S-a descoperit încă şi Sfintei Fotinia şi i s-au arătat toate cele ce trebuia să urmeze. De aceea, Sfânta Fotinia îndată a şi pornit din Cartagina împreună cu mulţime de creştini şi s-a dus la Roma; toată cetatea Romei, auzind-o propovăduind cu mare îndrăzneală pe Hristos, s-au tulburat, zicând: “Cine este aceasta care vine aici cu mulţime?”. Apoi a venit la Roma şi Fotinos, fiul ei, împreună cu Sebastian ducele, fiind aduşi de ostaşii care fuseseră trimişi de împărat.

    Dar Sfânta Fotinia a apucat şi a venit mai înaintea lui Neron, împreună cu Iosi fiul ei, şi cu cealaltă mulţime. Văzându-i Neron i-a întrebat: “Pentru care pricină aţi venit la noi?”. Sfântă a răspuns: “Am venit să te învăţăm să crezi în Hristos”. Slujitorii împăratului au zis: “Au venit din Italia Sebastian, ducele, şi Victor, stratilatul”. Neron a zis: “Să vie înăuntru”. Şi venind ei, a zis către dânşii: “Ce am auzit despre voi?”. Sfinţii au răspuns: “Câte ai auzit despre noi, o! împărate, toate sunt adevărate”. Neron, uitându-se la dânşii sălbatic, le-a zis: “Vă lepădaţi de Hristos, ori voiţi să muriţi de moarte rea?”. Sfinţii, ridicându-şi ochii la cer, au zis: “Să nu fie vreodată, o! Hristoase, Împărate, ca să ne lepădăm de Tine şi să ne despărţim de credinţa cea întru Tine şi de dragostea Ta!”. Neron a întrebat: “Cum vă numiţi voi?”. Sfânta Fotinia a răspuns: “Eu m-am numit Fotinia de Iisus Hristos, Dumnezeul meu, iar surorile mele, cea dintâi care s-a născut după mine se numeşte Anatoli, a doua Fotos, a treia Fotis, a patra Paraschevi, a cincea Chiriachi; iar fiii mei, cel dintâi se numeşte Victor, care s-a numit de Domnul meu Fotinos, şi cel de-al doilea, care este cu mine, se numeşte Iosi”. Neron a zis către dânşii: “Toţi v-aţi unit şi v-aţi învoit ca să fiţi munciţi pentru Nazarineanul şi să muriţi pentru El?” Sfânta Fotinia a răspuns: “Aşa ne bucurăm noi toţi, ne veselim şi voim să murim pentru dragostea Lui”.

    Atunci tiranul a poruncit să li se zdrobească încheieturile mâinilor cu ciocane de fier; iar slujitorii lui Neron, răpind pe sfinţi, i-au dus la locul de tortură; şi şi-a întins fiecare mâinile, apoi au început să li le zdrobească cu ciocanele şi, de la al treilea ceas din zi până la al şaselea, s-au schimbat de trei ori cei care îi băteau; iar mucenicii lui Hristos n-au simţit nicidecum muncirea lor, nici s-au zdrobit cât de puţin mâinile lor. Auzind aceasta, Neron s-a cutremurat de preaslăvită minune şi a poruncit să li se taie mâinile. Dar, îndată slujitorii răpind pe Sfânta Fotinia, legându-i mâinile, au lovit de mai multe ori cu săbiile, deasupra pe nicovală, nereuşind nimic; iar mai ales aceia care le loveau, au slăbit şi au căzut ca nişte morţi. Dar sfânta a rămas nevătămată şi mulţumea lui Dumnezeu, zicând: “Domnul îmi este ajutor şi nu mă voi teme, de ce-mi va face mie omul”.

    Deci a început împăratul a se nedumeri şi a gândi ce să facă să biruiască pe mucenici şi să-i aducă la voia sa. De aceea a poruncit ca pe bărbaţi să-i bage într-o temniţă întunecoasă, iar pe Sfânta Fotinia, împreună cu cele cinci surori ale ei, să le pună într-o cameră de aur, cu masă de aur, scaune de aur, bani mulţi înaintea lor, podoabe de aur, îmbrăcăminte şi brâie de aur. Apoi a poruncit şi Domninei, fiica sa, să se ducă şi ea în camera aceea cu toate roabele ei şi să se unească cu sfintele, socotind deşertul la minte căci cu amăgiri ca acestea va întoarce şi va răsturna credinţa lor. Căci poruncea sfintelor că, dacă se vor lepăda de credinţa în Hristos, le va da mângâiere, desfătare şi o dragoste ca aceasta şi le va dărui toate acelea ce se aflau în cameră şi multe altele; apoi le va învrednici de mare dragoste şi cinste. Dar s-a amăgit vicleanul, căci sfintele, ca nişte cugetătoare de cele cereşti, au defăimat toate acelea ca pe nişte gunoaie şi n-au voit nici măcar să se uite la ele.

    Privind Sfânta Fotinia la fiica împăratului, Domnina, a zis către ea: “Bucură-te, mireasa Domnului meu!”. Iar Domnina a zis şi ea către dânsa: “Bucură-te şi tu, doamna mea, făclia lui Hristos!”. Auzind Sfânta Fotinia pe Domnina pomenind numele lui Hristos s-a bucurat foarte şi a mulţumit lui Dumnezeu, a îmbrăţişat-o şi a sărutat-o. Apoi învăţând-o credinţa lui Hristos, cum şi pe cele 100 de roabe ale ei, le-a botezat pe toate; iar pe Domnina a numit-o Antusa. Şi îndată fericită Antusa a poruncit Ştefanidei, celei mai mari peste 100 de roabe ale ei, să dea săracilor toate podoabele cele de aur şi banii care se aflau în cămara de aur.

    Neron, înştiinţându-se de aceasta, a suspinat din adâncul inimii şi mâniindu-se foarte, îndată a poruncit să ardă un cuptor şapte zile şi să arunce într-însul pe Sfânta Fotinia şi pe toţi cei uniţi cu dânsa, bărbaţi şi femei; şi făcând ostaşii după porunca lui, au stat mucenicii trei zile în cuptor. După aceea, socotind tiranul că acum vor fi arşi în cuptorul cel de foc, a poruncit să deschidă gura cuptorului şi, dacă vor afla acolo oasele ucenicilor, să le arunce în râu. Şi deschizând ostaşii gura cuptorului, au aflat pe toţi sfinţii întregi şi nevătămaţi, slăvind şi binecuvântând pe Dumnezeu. Deci au rămas uimiţi de preaslăvita minune că nu s-a apropiat focul de dânşii. Auzind aceasta, toţi locuitorii cetăţii Roma s-au minunat, slăvind şi ei pe Dumnezeu.

    Dar tiranul, auzind de o minune ca aceasta, a poruncit să-i adape cu otrăvuri aducătoare de moarte. Deci a fost chemat Lambadie, vrăjitorul, care a pregătit otrăvurile, dând mai întâi otravă Sfintei Fotinia, care, luând-o, a zis către vrăjitor: “Nu se cădea nouă a lua această otravă a ta nicidecum, nici a o bea, fiindcă şi tu eşti necurat; dar pentru ca să cunoşti tu, o! împărate, şi tu, o! vrăjitorule, puterea Hristosului meu, iată, eu mai întâi o beau, în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, şi pe urmă o vor bea toţi cei ce sunt împreună cu mine”. Bând toţi mucenicii otrava, au rămas nevătămaţi, cu puterea lui Hristos, ca şi cum n-ar fi băut nimic. Iar vrăjitorul, văzând toate acestea, s-a spăimântat şi, căutând la Sfânta Fotinia, a zis: “Am pregătit o otravă puternică şi de o veţi bea şi pe aceasta şi, nu veţi păţi nimic, voi crede şi eu în Dumnezeul vostru”. Şi aducând-o, a dat-o lor şi, bând-o, toţi mucenicii au rămas nevătămaţi. Văzând vrăjitorul aceasta, a rămas uimit şi îndată adunând toate cărţile sale vrăjitoreşti, le-a aruncat în foc şi le-a ars; apoi, crezând în Hristos, s-a botezat, numindu-se din botez Teoclit. Iar împăratul, înştiinţându-se de aceasta, a poruncit ostaşilor şi răpindu-l din mijlocul sfinţilor, l-au scos afară de zidurile cetăţii Roma şi i-au tăiat capul cu sabia. Şi aşa, fericitul Teoclit, mai înainte decât ceilalţi, a luat cununa muceniciei.

    Atunci Neron cel fără de lege a poruncit să le taie venele tuturor sfinţilor, împreună cu ale marei muceniţe Fotinia. Şi când ostaşii le tăiau venele mucenicilor, ei batjocoreau şi râdeau de împărat şi de zeii lui, ca de nişte neputincioşi. Iar tiranul, văzând pe mărturisitori, că întru nimic nu socotesc muncile acestea, a poruncit să topească plumb şi să-l amestece cu pucioasă şi, când va clocoti, să-l toarne în gura Sfintei Fotinia şi pe spatele celorlalţi sfinţi. După ce slujitorii au îndeplinit porunca împăratului şi au vărsat pe spatele mucenicilor plumbul clocotind, toţi sfinţii au strigat: “Mulţumim Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, căci cu plumb clocotit ai răcorit inimile noastre ca şi cum ar fi fost însetate de o mare arşiţă”. Iar Neron, auzind aceasta, s-a spăimântat şi a poruncit să-i spânzure şi să strujească fără milă trupurile lor şi să le ardă cu făclii aprinse; dar cu cât îi muncea mai mult, cu atât se împuterniceau în dumnezeiescul dar şi proslăveau pe Dumnezeu.

    Iar ticălosul şi deşertul de minte Neron, socotind că va birui pe sfinţi cu muncile, a poruncit să amestece cenuşă cu oţet tare şi să-l toarne în nasurile lor şi, aceasta făcându-se, sfinţii mucenici au zis că li se pare mai dulce decât mierea şi fagurul. Iar tiranul s-a mâniat foarte şi a poruncit de a oprit pe sfinţi şi i-a închis într-o temniţă întunecoasă şi necurată, plină de şerpi veninoşi. Dar sfinţii lăudau şi slăveau pe Dumnezeu, iar fiarele cele otrăvitoare, din temniţă, toate au murit şi duhoarea cea rea s-a prefăcut în mireasmă neasemănată, iar întunericul s-a prefăcut în lumină prea strălucită. Apoi Domnul nostru Iisus Hristos a stat în mijlocul sfinţilor şi a zis către dânşii: “Pace vouă!” Apoi, apucând de mâna pe Sfânta Fotinia a ridicat-o sus şi a zis: “Bucuraţi-vă totdeauna, căci Eu cu voi sunt în toate zilele vieţii voastre”. Şi îndată, cu cuvântul Domnului, s-au deschis ochii mucenicilor şi, văzând pe Domnul, s-au închinat Lui; iar El, binecuvântându-i, a zis: “Îmbărbătaţi-vă şi vă întăriţi”. Apoi s-a suit la cer. Iar din trupurile sfinţilor au ieşit ca nişte solzi şi s-au făcut sănătoşi, aşa cum erau mai înainte. Dar urgisitul de Dumnezeu Neron a poruncit că sfinţii să rămână în temniţă trei ani, ca să pătimească acolo înăuntru tot felul de chinuri şi aşa să moară cu moarte rea.

    Iar după trei ani, având împăratul un slujitor al său închis în temniţa aceea, a trimis oamenii săi ca să-l scoată. Deci, ducându-se trimişii în temniţă, au văzut pe mucenici că erau vii şi sănătoşi şi au spus împăratului că galileenii care au fost orbiţi de el, acum văd şi sunt sănătoşi, iar temniţa este plină de lumină şi de bună mireasmă negrăită, încât s-a făcut ca o casă sfânta, spre slava lui Dumnezeu; iar acolo aleargă mulţime de oameni şi cred în Dumnezeul lor şi sunt botezaţi de dânşii.02-26-sf_fotinia

    Auzind acestea, Neron şi-a ieşit din minţi şi, trimiţând ostaşi, i-a adus înaintea sa şi a zis: “Au nu v-am poruncit vouă să nu mai propovăduiţi în numele lui Hristos? Deci cum îl propovăduiţi în temniţă? Pentru aceasta eu voiesc să pun asupra voastră multe şi grele munci”. Iar sfinţii au zis: “Orice voieşti fă, dar noi nu vom înceta a vesti pe Domnul nostru Iisus Hristos, cum că este Dumnezeu adevărat şi făcătorul tuturor”. Dar cu aceasta s-a aprins tiranul la mânie şi a poruncit să răstignească pe sfinţi cu capetele în jos şi să strujască trupurile lor trei zile, până se vor dezlega încheieturile lor. Făcând aceasta, sălbaticii şi neomenoşii slujitori i-au spânzurat şi i-au lăsat alte patru zile, punând străjeri să-i păzească. După aceea, ducându-se să vadă dacă mai trăiesc încă, cum i-au văzut spânzuraţi au orbit. Iar îngerul Domnului, pogorându-se din ceruri, a dezlegat pe sfinţi şi, sărutându-i, i-a făcut sănătoşi de toate rănile lor. Atunci Sfintei Fotinia, făcându-i-se milă de orbirea slujitorilor, a făcut rugăciune către Dumnezeu pentru ei şi îndată şi-au luat iarăşi lumină ochilor lor şi crezând în Hristos, s-au botezat.

    Înştiinţându-se tiranul de acestea, a poruncit să jupuiască pielea de pe Sfânta Fotinia şi în vremea ce o jupuiau, sfânta cântă: “Doamne, cercetatu-m-ai şi M-ai cunoscut”. După ce au jupuit pielea ei, au aruncat-o în râu, iar pe sfânta au aruncat-o într-un puţ sec. Dar la ceilalţi mucenici: Sebastian, Fotinos şi Iosi, le-au tăiat mădularele cele născătoare şi le-au aruncat la câini; i-au jupuit şi pe ei de piele şi-au aruncat-o în râu, iar pe dânşii i-au aruncat într-o baie veche. Apoi pe cele cinci surori ale Sfintei Fotinia, punându-le înaintea lui, a poruncit să le taie mai întâi sânii, după aceea le-a jupuit şi pe ele de piele. Însă, când s-au pus slujitorii să jupoaie şi pe Sfânta Fotida, ea nu a primit să fie ţinută de cineva; ci a stat singură cu mare vitejie şi bărbăţie, şi au jupuit pielea de pe trupul ei, încât s-a minunat şi tiranul de răbdarea ei. După acest chin, prea înrăutăţitul a găsit şi o altă tortură pentru ea, grea şi pierzătoare, căci a poruncit şi a plecat două vârfuri de copaci, care erau în grădina lui, şi au legat pe Sfânta Fotida de cele două vârfuri. Apoi le-a slobozit îndată şi sfânta s-a rupt în două părţi şi astfel şi-a dat sfântul ei suflet în mâinile lui Dumnezeu. Atunci a poruncit pierzătorul să taie şi pe ceilalţi mucenici cu sabia. Iar pe fericită Fotinia, scoţând-o din puţul acela, a închis-o în temniţă.

    Dar ea, fiindcă a rămas singură şi nu s-a încununat cu cununa mărturisirii împreună cu ceilalţi mărturisitori, se mâhnea şi rugă pentru aceasta pe Dumnezeu, care s-a arătat ei şi, pecetluind-o cu semnul cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci de trei ori, a făcut-o sănătoasă de toate rănile ei. Şi după multe zile, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu, şi-a dat în mâinile lui cinstitul şi sfântul ei suflet. Şi astfel s-au dus toţi către Dumnezeu cel dorit de dânşii şi au dobândit împărăţia cerului, căreia dea Dumnezeu ca şi noi să ne învrednicim prin rugăciunile lor. Amin.

DoarOrtodox

ACATISTUL SFINTEI MUCENIȚE FOTINIA (Femeia samarineancă care a vorbit cu Dumnezeul nostru Iisus Hristos la puţul lui Iacov şi a crezut în El) (26 FEBRUARIE)

CONDACUL 1

La fântâna lui Iacov ai întâlnit pe Adâncul milostivirii pogorât pe pământ ca să te ridice pe tine, Sfântă, din adâncul pierzării și să te arate propovăduitoare îndurărilor Sale pentru toți care ți cântă: bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

ICOSUL 1

Cerut-a apă de la tine, fericită Fotinia, Cel Care cercetează adâncurile cu gândul Său dumnezeisc și adapă norii cu apă, Cel Care oprește tulburarea valurilor ispitelor din inimi și revarsă ploaia bunătății Sale peste toată făptura; iar tu, Sfântă Muceniță, întrebatu-L-ai de ce de la tine cere apă, căci femeie samarineancă ești, însă El a venit să desființeze înțelegerea cea marginită a oamenilor și să întemeieze legea laudelor în inimile celor care cântă ție așa :

Bucură-te, că te-ai învrednicit a vorbi față către față cu Mirele Hristos;

Bucură-te, că apa cea vie de la El o ai cerut cu multă sete de adevăr;

Bucură-te, căci glasul inimii tale a mărturisit Dumnezeirea lui Hristos;

Bucură-te, căci sfatul închinării în duh și adevăr l-ai primit;

Bucură-te, că izvor de apă vie din inima ta a țâșnit;

Bucură-te, că din apa mântuirii te-ai adăpat cu bucurie;

Bucură-te, că ai părăsit toate deșertăciunile lumii pentru Adevăr;

Bucură-te, că L-ai mărturisit prooroc pe Știutorul inimilor;

Bucură-te, că apa cuvintelor dumnezeiești ți-a potolit setea sufletului;

Bucură-te, că ai cerut cu mult dor apa cea dătătoare de înțelepciune;

Bucură-te, că ai propovăduit pe Hristos în toată cetatea;

Bucură-te, că Lui ai deschis larg porțile inimii;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 2

Prin ușa Sfântului Botez primit de la Sfinții Apostoli împreună cu doi fii ai tăi și cu cinci surori ai intrat în Biserica lui Hristos în cântări de : Aliluia !

ICOSUL 2

Darurile Duhului s-au revărsat din plin peste voi și ați propovăduit din loc în loc pe Mântuitorul lumii, risipind întunericul păgânătății și călăuzind pe toți către Soarele dreptății, Cel Care te-a cinstit Sfântă Fotinia, cu raze de laude ca acestea:

Bucură-te, rază propovăduitoare a Luminii veșnice;

Bucură-te, râu pururea curgător al cuvintelor Vieții;

Bucură-te, fântână întru care s-au revărsat apele mântuirii;

Bucură-te, potolirea setei celor care caută Adevărul;

Bucură-te, fulger ce risipește întunericul idolesc;

Bucură-te, gură vestitoare a tainelor Cuvântului;

Bucură-te, fluier ce îndulcește auzul inimilor smerite;

Bucură-te, făclie ce strălucește în întumericul sufletelor;

Bucură-te, râvnă pururea aprinsă pentru Cel Răstignit;

Bucură-te, ridicarea jugului lui Hristos cu multă dăruire;

Bucură-te, făclie ce aprinde inimile cu focul iubirii cerești;

Bucură-te, lauda cea mare a celor izbăviți din cursele celui viclean;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 3

Împreună cu fiul tău Iosi ai fost trimisă în Cartagina, ca să propovăduiești cu îndrăzneală pe Cel Care te-a ridicat din robia păcatului, pe Mântuitorul și Lumina lumii, Căruia cetele îngerești Îi cântă pururea: Aliluia !

ICOSUL 3

Mai înainte ai venit înaintea împăratului păgân, voind a-l învăța a crede în Hristos, dar el, fiind înrădăcinat în răutate, nu a primit adevărul și la chinuri te-a dat împreună cu fiii tăi și cele cinci surori; iar noi, mirându-ne de îndrăzneala mărturisirii tale și de neclintita răbdare, te mărim cu cântări ca acestea:

Bucură-te, că ai făcut cinste firii femeiești prin mărturisirea fără teamă;

Bucură-te, că ai arătat că prin întărirea harului se risipește frica;

Bucură-te, că și păgânul împărat s-a mirat de a ta îndrăzneală în mărturisire;

Bucură-te, că te-ai bucurat să mori pentru dragostea Dulcelui Hristos;

Bucură-te, că închieturile mâinilor ți s-au zdrobit cu ciocanul;

Bucură-te, că prin aceasta mâna Cuvântului te-a scris în cartea vieții;

Bucură-te, că nu ai simțit nicidecum durerile chinuitorilor;

Bucură-te, că mâinile tale nu s-au zdrobit prin purtarea de grijă a Domnului;

Bucură-te, că sabia nu a putut tăia mâinile tale sfințite prin rugăciune;

Bucură-te, că și Nero foarte s-a minunat de biruirea legilor firii;

Bucură-te, că Domnul prin aceste minuni a voit a-l întoarce și pe Nero la adevăr;

Bucură-te, că nu te-ai temut de om, fiind străjuită de sabia fricii de Dumnezeu;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 4

În cameră de aur ai fost închisă cu ale tale surori, cugetând deșertul la minte împărat că te vei biruit de iubirea de podoabele lumii și te vei lepăda de Cel bogat în milostivire, Căruia neîncetat cetele îngerești Îi aduc bogăția cântărilor de: Aliluia !

ICOSUL 4

Fiica împăratului, Domnina, a fost închisă și ea în aceeași cameră, cugetând vicleanul Nero că aceasta vă va întoarce de la adevărata credință în Hristos, dar pe Domnina împreună cu slujnicele sale le-ai adus la credința în Hristos și le-ai botezat, aducându-ți ele cântări de mulțumire ca acestea:

Bucură-te, că nu te-ai biruit de lăcomia păgubitoare;

Bucură-te, că ai avut dor neostenit pentru Hristos;

Bucură-te, lumină călăuzitoare către Adâncul luminii;

Bucură-te, că pe fiica împăratului ai adus-o la Împăratul ceresc;

Bucură-te, că multora ai deschis porțile învierii sufletești;

Bucură-te, căci cu puterea Crucii ai tăiat pe urzitorii răutății;

Bucură-te, că rod bogat ai adus în via Cuvântului;

Bucură-te, că pe mulți ai scos din adâncurile pierzării;

Bucură-te, că ușa tainei Botezului multor suflete ai deschis;

Bucură-te, că prin tine Hristos a lucrat mântuirea multora;

Bucură-te, că pe fiica împăratului ai luminat prin înțelepte cuvinte;

Bucură-te, porumbiță care ai îndreptat sufletele spre înălțimile cerești;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 5

Mult s-a veselit fiica împăratului că ai logodit-o pe ea lui Hristos împreună cu slugile ei și a dat săracilor toate podoabele cele de aur, cântând Celui mai presus de ceruri: Aliluia !

ICOSUL 5

Mult s-a mâniat cumplitul împărat aflând că pe fiica lui o ai adus să slujească Împăratului ceresc și în cuptor încins te-a aruncat cu mulțimi de bărbați și femei, însă prin puterea Domnului, nevătămați ați rămas și toți într-un glas ți-au cântat ție așa:

Bucură-te, că nimic nu ți-a stins focul iubirii dumnezeiești;

Bucură-te, că prin puterea Domnului ai fost păzită de arderea focului;

Bucură-te, că Domnului ai înălțat flacăra rugăciunii tale;

Bucură-te, cunună a mucenițelor celor slăvite ale lui Hristos;

Bucură-te, că inima ta s-a făcut cuptor pentru Pâinea vieții;

Bucură-te, că pe toți ai hrănit cu pâinea cuvântului dumnezeiesc;

Bucură-te, că pe mulți ai scos din focul cel veșnic cu rugăciunea ta de foc;

Bucură-te, că cetatea Romei s-a minunat de lucrările Domnului arătate prin tine;

Bucură-te, că dai lumina înțelepciunii celor care te cinstesc;

Bucură-te, că te înduri de cei istoviți de focul patimilor;

Bucură-te, lumină ce ne călăuzește pe căile păcii;

Bucură-te, că aprinzi candela rugăciunii în sufletele întunecate de păcat;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 6

Cu otravă aducătoare de moarte Nero a poruncit să fii adăpată, dar Cel Care te-a adăpat cu apa cea vie te-a păzit nevătămată, ca să-I aduci Lui picăturile cântărilor de: Aliluia !

ICOSUL 6

Otrava pregătită de vrăjitorul Lambadie ai arătat că nu se cuvine creștinilor a o bea, însă pentru a-l încredința pe el de puterea lui Hristos o ai băut și ai rămas nevătămată, aducându-l la credință și pe vrăjitor, care a cântat ție unele ca acestea :

Bucură-te, că puterea otravei o ai arătat neputincioasă;

Bucură-te, că întru tine a lucrat puterea lui Hristos;

Bucură-te, că nevătămată ai rămas după ce ai băut otrava;

Bucură-te, că minunea aceasta a întors la adevăr pe vrăjitor;

Bucură-te, că minunea i-a deschis lui ușa Sfântului Botez;

Bucură-te, că și cununa muceniciei pentru Hristos a luat vrăjitorul;

Bucură-te, că foarte te-ai bucurat de biruința duhovnicească a noului mucenic;

Bucură-te, că l-ai întărit cu a ta rugăciune pe calea mărturisirii Adevărului;

Bucură-te, că ești caldă rugătoare și pentru sufletul meu clătinat de ispite;

Bucură-te, vas plin de mirul cel neprețuit al înțelepciunii;

Bucură-te, că te-ai adăpat cu apa cea vie a iubirii dumnezeiești;

Bucură-te, că peste toți trimiți ploaia milostivirii dumnezeiești ;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 7

Venele ți s-au tăiat de către cei însetați de răutate, dar întru nimic ai socotit aceasta, aducând Domnului cu dragoste revărsările cântărilor de: Aliluia !

ICOSUL 7

Plumb și pucioasă ți s-au pus în gură, dar și mai limpede mărturiseai pe Hristos, Cel Care paharul durerilor a băut ca să aducă pe omul cel pierdut la izvorul mântuirii sale; adapă-ne și pe noi, Sfântă Fotinia, cu apa cuvintelor dumnezeiești, ca să îți aducem curgeri de cântări ca acestea din muntele inimii:

Bucură-te, că nu ai încetat a slăvi pe Hristos și în chinuri;

Bucură-te, că ai mulțumit Ziditorului pentru toate;

Bucură-te, că întru nimic ai socotit plumbul topit;

Bucură-te, că ai răbdat toate slăvind pe Cel Care te-a întărit;

Bucură-te, că și de la noi ridici jugul cel greu al păcatului;

Bucură-te, că ne păzești de toate cursele vrăjmașului mântuirii;

Bucură-te, că și mai mult gura ta s-a deschis spre lauda judecăților Domnului;

Bucură-te, că de la noi alungi pe lupii înțelegători ai patimilor;

Bucură-te, că fierberea ispitelor o îneci în marea rugăciunii tale;

Bucură-te, că ai rușinat pe împăratul cel înrădăcinat în răutate;

Bucură-te, că pe mulți ai minunat cu statornicia răbdării tale;

Bucură-te, pildă de slăvire a Adâncului înțelepciunii;

Bucură-te, scăparea celor prigoniți de valurile necazurilor;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 8

Împăratul cel fără de minte a poruncit ca trupul tău și cele ale însoțitorilor tăi să fie spânzurate, strujite și arse cu făclii, dar în aceste chinuri și mai mult v-ați bucurat, cântând Domnului: Aliluia !

ICOSUL 8

În nările voastre a fost turnat oțet amestecat cu cenușă, dar aceasta vi s-a părut mai dulce decât mierea și fagurul, cugetând la Cel Căruia I s-a dat a bea oțet, ca amărăciunea chinurilor noastre să o îndulcească, iar noi luăm întărire de la Acesta spre a te lăuda așa:

Bucură-te, că te veseleai de mireasma dragostei lui Hristos;

Bucură-te, că te hrăneai înțelegător cu dulceața cuvintelor îngerești;

Bucură-te, că nu te-ai temut de cei robiți răutății;

Bucură-te, că numai lui Hristos ai slujit cu mult dor;

Bucură-te, că pe Cruce ai urmat Domnului fără teamă;

Bucură-te, că nu ai fugit de povara suferinței;

Bucură-te, că ai simțit mângâierea Domnului în necazuri;

Bucură-te, oțetul îți amintea de dulceața Raiului;

Bucură-te, că prin rugăciune ai mistuit orice gând deșert;

Bucură-te, că în cenușă ai prefăcut orice umbră de patimă;

Bucură-te,; că ți-ai gătit sufletul pentru întâlnirea cu Mirele ceresc

Bucură-te, piatră nesfârâmată a răbdării sfințitoare;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 9

În temniță întunecată și necurată, plină de șerpi veninoși ai fost închisă împreună cu însoțitorii tăi, dar cămara inimilor voastre era plină de lumina cântărilor de: Aliluia !

ICOSUL 9

Cu fulgerele rugăciunii voastre au fost omorâți toți șerpii și duhoarea cea rea s-a prefăcut în mireasmă negrăită, iar noi cerem mireasma rugăciunii tale, Sfântă Fotinia, ca să umple și cămările inimilor noastre de bună mireasmă și să îți aducem flori de laude ca acestea:

 

Bucură-te, că pe șarpele care a amăgit pe Eva l-ai zdrobit sub picioarele tale;

Bucură-te, că în râurile rugăciunii tale au murit șerpii veninoși;

Bucură-te, că ai scos din multe inimi veninul răutății;

Bucură-te, că mirosul cel greu l-ai acoperit cu mireasma rugăciunii;

Bucură-te, că depărtezi de la noi duhoarea patimilor;

Bucură-te, că ne îndulcești sufletele cu înțelegerile tainice ale Înțelepciunii;

Bucură-te, că pe mulți ai scos din întunericul deșertăciunii;

Bucură-te, că ai rușinat toate sfaturile prigonitorilor;

Bucură-te, că paharul muceniciei ai băut cu bucurie;

Bucură-te, că patimilor lui Hristos ai urmat cu vrednicie;

Bucură-te, că întunericul temniței ai risipit cu lumina rugăciunii;

Bucură-te, că neîncetat mijlocești pentru noi lumina înțelepciunii;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 10

Trei ani ați fost ținuți închiși în temniță, dar cămara inimii voastre era pururea deschisă Mirelui Hristos, Cel Care a deșertat temnițele iadului și pe voi v-a ridicat la înălțimea cântărilor de: Aliluia !

ICOSUL 10

În temniță S-a arătat Hristos Domnul, Care apucându-te de mână te-a ridicat sus și te-a întărit ca să rabzi până la sfârșit înfricoșătoarele chinuri pentru mărturisirea lor; cu binecuvântarea păcii Mântuitorului și mai mult ți-ai întărit inima, primind de la toți cântări de cinstire ca acestea:

Bucură-te, că Hristos te-a înălțat întru slava mucenicilor;

Bucură-te, că pacea Lui s-a așternut în inima ta;

Bucură-te, că Domnul te-a luat de mână ca pe o fiică iubită;

Bucură-te, că mult te-ai bucurat duhovnicește de vederea Lui;

Bucură-te, că Domnul v-a vestit că este cu voi în toate zilele;

Bucură-te, că rugăciunea ta ne întărește și pe noi întru dragostea Mântuitorului;

Bucură-te, că Domnul ți-a dat binecuvântarea bucuriei;

Bucură-te, că acum petrecei întru veșnica bucurie a Sfinților;

Bucură-te, că îți aduci aminte și de noi, cei pururea în întristări și ispite;

Bucură-te, că ai rămas neclintită pe piatra mărturisirii Domnului;

Bucură-te, stea ce ne călăuzești la lumina mântuirii;

Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor împovărați de necazuri;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 11

Temnița o ați prefăcut în casă sfântă, fericită Fotinia, mulțime de oameni alergând acolo ca să primească lumina cunoștinței de Dumnezeu și Sfântul Botez, cântând: Aliluia !

ICOSUL 11

Înnebunit de mânie, Nero v-a poruncit să nu mai propovădiți pe Hristos, dar voi și mai mult L-ați mărturisit și ați fost răstigniți cu capele în jos și strujiți; însă Cel Răstignit pentru viața lumii prin îngerii Săi v-a făcut sănătoși, iar noi te mărim pe tine, Sfântă Fotinia, aleasa lui Hristos cu aceste cuvinte  :

Bucură-te, că ai fost răstignită pentru Mirele Cel Iubit;

Bucură-te, că ai băut cu bucurie paharul chinurilor;

Bucură-te, că au orbit tiranii care v-au văzut răstigniți;

Bucură-te, că fiind mult milostivă ai vindecat pe cei orbiți;

Bucură-te, că ne dai și noi limpezimea vederii duhovnicești;

Bucură-te, că ai dat lumină ochilor sufletești și trupești ai răstignitorilor;

Bucură-te, că pe mulți ai secerat din pământul osândirii, aducându-i lui Hristos;

Bucură-te, liman de scăpare a celor orbiți de păcat;

Bucură-te, apărătoare nebiruită a celor care te cinstesc;

Bucură-te, că te-ai arătat lumină lumii, după cuvântul Luminii;

Bucură-te, că aprinzi candela rugăciunii în inimile întunecate de patimi;

Bucură-te, întărirea în răbdare a celor amenințați de valurile ispitelor;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 12

Pielea ți s-a jupuit, dar tu cântai cu bucurie: ,,Doamne, cercetatu-m-ai și M-ai cunoscut ”, așteptând ca sufletul tău să fie îmbrăcat în haina luminii și să zbori în ceata heruvimilor, aducând cu ei Ziditorului cântări neîncetate de : Aliluia !

ICOSUL 12

Pielea ți s-a aruncat în râu, dar te-ai lepădat cu totul de acoperământul acestei lumi și, fiind aruncată Sfântă Fotinia, într-un puț sec, ne-ai lăsat nouă moștenire prin jertfa chinurilor tale mucenicești apele înțelepciunii dumnezeiești, ca să te lăudăm cu râvnă așa  :

Bucură-te, că prin mucenicie te-ai unit desăvârșit cu Hristos;

Bucură-te, căci ai zburat cu bucurie către cămara Vieții;

Bucură-te, că ai rușinat prin răbdarea ta pe începătorul răutății;

Bucură-te, că Hristos a pus pe capul tău cununa muceniciei;

Bucură-te, că strălucești întru slava Sfinților ca o lună;

Bucură-te, că trimiți tuturor razele rugăciunii tale;

Bucură-te, că pe toți ne ocrotești de pizma celui rău;

Bucură-te, că din înălțime ne trimiți acoperământul milei dumnezeiești;

Bucură-te, că ne povățuiești a muri lumii și a învia numai pentru Hristos;

Bucură-te, lumină mare ce ai risipit întunericul păgânătății;

Bucură-te, apărătoare nebiruită a celor care poartă numele tău;

Bucură-te, povățuitoarea tuturor pe căile luminate ale mântuirii;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 13

O, Sfântă Mare Muceniță Fotinia, cea pururea luminată de Soarele slavei, cu razele rugăciunii tale luminează și inima mea cea cufundată în întunericul deșertăciunilor lumești, ca să văd strălucind și eu pe Răsăritul Cel de sus și împreună cu Sfinții Îngeri să-i aduc ca o stea în noaptea acestei vieți pământești cântarea de : Aliluia !

 

DoarOrtodox

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.