Troparul Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, glasul al 4-lea:

Stea mult-luminoasă, răsărită în ținutul Gledinului, ai strălucit ca un semn dumnezeiesc în pământul Moldovei, luminând inimile credincioșilor. Stâlp neclintit al rugăciunii curate, podoabă aleasă a ierarhilor români și ctitor al Schitului Pocrov din lavra Neamțului, Sfinte Ierarhe Pahomie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.


sfantul_ierarh_pahomie_de_la_gledin_episcopul_romanului_2.jpgSfântul Pahomie s-a născut în satul Gledin din ținutul Bistriței Năsăudului, în jurul anului 1660, primind la botez numele Petru.

Părinții săi, preotul Eftimie și prezbitera Ana s-au îngrijit să-i dea o educație aleasă. Pomelnicul schitului Pocrov arată că „încă din tinerețile lui, era iubitor de Hristos, doritor de viață pustnicească, având o fierbinte dragoste către Dumnezeu. Drept aceea, ascultând de porunca cea sfântă a Mântuirotului, cel ce voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să urmeze Mie, a lăsat casă, părinți, frați, rude și prieteni, și l-a urmat pe Hristos în viața smerită călugărească, intrând ca frate la Mănăstirea Neamț”.A fost hirotonit preot și ales mare eclesiarh, iar în anul 1702 obștea mănăstirii Neamț l-a ales drept îndrumător. Ca egumen la Neamț, nu a stat decât până în primăvara anului 1704. Între 1704-1706 a fost într-un pelerinaj laLavra Pecerska, prilej cu care s-a întâlnit cu Sfântul Dimitrie Mitropolitul Rostovului. Întors în Moldova și retras în loc de liniște în apropierea mănăstirii Neamț după ce a refuzat să-și reia egumenia, la 18 decembrie 1706 a fost ales episcop al Romanului. A fost hirotonit arhiereu în 18 ianuarie 1707 și a păstorit până la 10 aprilie 1714, când s-a retras din scaun. În 1717 a plecat din nou la Kiev, petrecând în rugăciune și osteneli cărturărești până la sfârșitul vieții. A murit la Lavra Pecerska în anul 1724. Canonizarea Sf. Pahomie a fost aprobată de Sfântul Sinod al BOR în ședința din 14 – 15 noiembrie 2006, când a fost stabilită ca dată de sărbătorire a lui ziua de 14 aprilie. În ziua de 14 aprilie 2007, Duminica a II-a după Paști, în biserica parohială „Sfânta Treime” din localitatea Gledin, comuna Monor, județul Bistrița – Năsăud, a avut loc proclamarea canonizării.

Personalitatea culturală și duhovnicească a sfântului Pahomie are trăsături bine conturate. Format la mănăstirea Neamţ, familiar cu mediul cultural – duhovnicesc din Rusia, bun cunoscător al realităţilor din ţările române, episcopul Pahomie al Romanului a fost un mare iubitor de carte, în folosul obştesc. A legat cu blesteme grele pe toţi aceia care vor îndrăzni să înstrăineze cărţile pe care le dăruise mănăstirii Neamţ şi schitului Pocrov, ctitoria sa. A fost preocupat să formeze ucenici care să-i continue activitatea şi a influenţat prin concepţia şi lucrarea sa şi alte centre de cultură din Moldova. Activitatea lui Pahomie a fost cunoscută şi în Transilvania, mai ales în ţinutul natal.

Sfântului Pahomie i-a plăcut să scrie şi să citească şi a căutat să cultive această dragoste şi în sufletul ucenicilor săi. Mărturie despre aceasta dau cărţile primite sau cumpărate de el, faţă de care a arătat o grijă deosebită.

sfantul-pahomie-de-la-gledinA fost preocupat în primul rând să înzestreze ctitoria sa de la Pocrov, dar şi alte biserici, cu toate cărţile necesare cultului, într-o vreme în care raritatea şi scumpetea lor le făceau bunuri de nepreţuit.

L-au interesat cărţile de folos sufletesc pe care le-a citit cu atenţie, recomandându-le şi altora. Pe Cheia înţelesului, apărută în 1678 la Bucureşti, cumpărată la 25 martie 1713 şi dăruită anul următor schitului Pocrov, Pahomie îndeamnă „să hie la cetit părinţilor (ce) ce s-or afla trăitori(i) acolo de folos sufletelor” şi pentru a le uşura munca şi a le spori atenţia a alcătuit un cuprins al lucrării. A adunat în ostenelile sale o bogată bibliotecă pe care a dăruit-o mănăstirii Neamţ şi schitului Pocrov. O listă pe care a făcut-o în perioada episcopatului la Roman „Izvod de cărţi câte am să se ştie (7219 – 1711) martie” cuprinde 52 de titluri. La acestea se adaugă şi lucrările cumpărate după această dată. „Izvod de zestre Pocrovul (1711 – 1802)” aminteşte de 42 de cărţi.

După cum arată însemnările de pe ele, cărţile au fost mai întâi studiate atent de Pahomie şi apoi lăsate moştenire ucenicilor, cu indicarea folosului pe care îl vor avea de pe urma citirii lor. Pe Cheia înţelesului, în 1714, printr-o reflexie privitoare la cultura neamului românesc invita pe cel în mâinile căruia va poposi cartea să stăruie asupra studiului ei: „Dumnezeu ce a zis să lumineze lumina adică pe întuneric, Acela au descoperit aceste sfinte scripturi neamului nostru acela ce şede(a) întru întunerecul neştiinţei şi în umbra legii şi a nepriceperii, iar acum au strălucit soarele dreptăţii credinţa cea bună … dau laudă lui Dumnezeu, dau numelui Domnului nostru Iisus Hristos tot neamul nostru românesc … să-l laude pe Domnul Iisus Hristos”. Lectura cărţilor este pentru Pahomie muncă pentru luminarea prin cultură, dar şi exerciţiu spiritual: „Ceteşte cuvintele cu minte deşteaptă şi cu candela şi vei pricepe tainele lui Dumnezeu toate. Las(ă)te de toate relele” nota el pe aceeaşi Cheia înţelesului.

Activitatea cărturărească şi duhovnicească a lui Pahomie a trecut dincolo de episcopia Romanului, a schitului Pocrov şi a mănăstirii Neamţ, punându-şi amprenta asupra mediului monahal şi cultural din Moldova, într-un secol în care relaţiile dintre mănăstirile româneşti erau foarte strânse, circulaţia călugărilor de la o mănăstire la alta fiind destul de intensă.pahomie_de_la_gledin

doar ortodox candle light_church00

Acatistul Sf. Ierarh Pahomie de la Gledin (14 aprilie)

pahomie_de_la_gledinCondacul 1

Pe iubitorul de nevoințe sihăstrești și ierarhul preaînțelept al Bisericii lui Hristos, pe Pahomie, floarea cea minunată a pământului Gledinului, să-l lăudăm după vrednicie, ca pe cel ce s-a învrednicit, prin harul lui Dumnezeu, a dobândi lucrarea rugăciunii celei curate și a biruit uneltirile vrăjmașilor. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie să-i cântăm: Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Icosul 1

Din pruncie ți-ai împodobit viața cu virtuțile creștinești; căci minunații tăi părinți din Gledinul Bistriței ți-au sădit în suflet credința cea de viață dătătoare și iubirea de Hristos, care te-au ajutat să-ți aduci tinerețea ta prinos de bună mireasmă lui Dumnezeu. Pentru aceasta, vrednicule de laudă Pahomie, îți aducem cântare:
Bucură-te, odraslă minunată a plaiurilor transilvane;
Bucură-te, că te-ai născut din părinți binecredincioși;
Bucură-te, că ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt;
Bucură-te, că ai primit la botez numele Sfântului Apostol Petru;
Bucură-te, că din tinerețile tale te-ai aplecat spre nevoință;
Bucură-te, cel ce ai crescut în dreapta credință;
Bucură-te, că sufletul ți-ai hrănit cu învățăturile lui Hristos;
Bucură-te, că niciodată nu te-ai depărtat de dragostea Lui;
Bucură-te, că te-ai adăpat din izvoarele Duhului Sfânt;
Bucură-te, că de plăcerile lumești nu ți-ai lipit sufletul;
Bucură-te, că viață plăcută lui Dumnezeu ai râvnit-o;
Bucură-te, că din tinerețe te-ai arătat apărător al dreptei credințe;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 2-lea

Ascultând cuvântul Mântuitorului, care zice: „Cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”, îndată ai părăsit locurile natale ale Gledinului și ai plecat în lavra Neamțului, unde ți-ai închinat viața slujirii lui Dumnezeu, potrivit rânduielilor părintești, cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Dacă ai intrat în obștea fraților și părinților din lavra Neamțului, ai căutat, ca un doritor de cele dumnezeiești, să urmezi pravila Bisericii și să te înduhovnicești din viața călugărilor îmbunătățiți, dând slavă lui Dumnezeu pentru că ți-a îndreptat pașii spre tot lucrul cel bun. Pentru aceasta, minunându-ne de râvna ta, Părinte, cu bucurie îți cântăm:
Bucură-te, vistierie în care se adună roadele Duhului Sfânt;
Bucură-te, că ai luat crucea și I-ai urmat lui Hristos;
Bucură-te, tânăr înțelept lucrător al virtuților;
Bucură-te, suflet plin de mireasma Duhului;
Bucură-te, iconom al tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, floare a Gledinului răsădită în pământul Moldovei;
Bucură-te, purtătorul suferințelor celor din Ardeal;
Bucură-te, râvnitor pentru casa Domnului;
Bucură-te, smerit ascultător față de mai-marii mănăstirii;
Bucură-te, împlinitor al sfaturilor părinților îmbunătățiți;
Bucură-te, că prin ascultare desăvârșită ai dobândit smerita cugetare;
Bucură-te, lucrător iscusit în via Domnului;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 3-lea

Văzând starețul Ioan al Neamțului râvna ta pentru cele duhovnicești, te-a împodobit cu schima călugăriei, pe care ai primit-o ca din mâna lui Hristos, iar după această chemare îngerească, mânat de dorirea bunătăților celor veșnice, te-ai angajat mai cu râvnă la lucrarea faptelor bune, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Întărit fiind de puterea Duhului Sfânt dăruit la primirea chipului celui îngeresc în Lavra Neamțului, cu osârdie ai împlinit, Sfinte Părinte, poruncile Evangheliei și ai urmat calea sfinților cuvioși, încât numele tău s-a făcut cunoscut între toți frații și părinții mănăstirilor nemțene, pentru care îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, părinte bun, plin de mireasmă duhovnicească;
Bucură-te, suflet luminat de razele dumnezeirii;
Bucură-te, floare aleasă, udată de roua Duhului Sfânt;
Bucură-te, trandafir cu petalele în lumina necreată;
Bucură-te, că te-ai îmbrăcat cu virtuțile ca și cu o haină;
Bucură-te, că postul și rugăciunea ți-au încununat viața;
Bucură-te, păstrător și împlinitor al rânduielilor călugărești;
Bucură-te, pildă bună monahilor nevoitori;
Bucură-te, că te-ai deprins cu rugăciunea inimii;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru neamul tău;
Bucură-te, bucuria călugărilor și lauda ortodocșilor ardeleni;
Bucură-te, împlinitor al voii lui Dumnezeu;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 4-lea

Rugându-te neîncetat la icoana făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din Mănăstirea Neamț, ai dobândit de la Preadulcele ei Fiu, Hristos, putere și har, prin care ai îndepărtat din viața ta ispitele și uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, cântând neîncetat cântarea: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Văzând înțelepciunea și dreapta socoteală pe care ți-a dat-o Dumnezeu, mitropolitul Moldovei te-a chemat la treapta sfântă a preoției, după care ai fost numit și egumen al Mănăstirii Neamț, vrednicule de laudă Părinte Pahomie, iubitorule de Hristos; pentru aceasta, primește de la noi cântarea:
Bucură-te, vrednice slujitor al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt din Biserica lui Hristos;
Bucură-te, egumen înțelept și candelă aprinsă în lavra Neamțului;
Bucură-te, luminător al monahilor și pildă începătorilor;
Bucură-te, luptător neînfricat împotriva nedreptăților;
Bucură-te, că zbuciumul veacului tău nu te-a tulburat;
Bucură-te, că jugul lui Hristos cu cinste l-ai purtat;
Bucură-te, duhovnic iscusit pentru mulți nevoitori;
Bucură-te, povățuitor al voievozilor neamului tău;
Bucură-te, reazem al celor osteniți și ajutător al săracilor;
Bucură-te, bun chivernisitor al treburilor mănăstirești;
Bucură-te, iubitorule de înțelepciune și liniște duhovnicească;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 5-lea

Precum cerbul care caută să se adape din izvoarele cele limpezi ale munților, așa și sufletul tău dorea să se adape din izvoarele nesecate ale liniștii sihăstrești, Părinte Pahomie; pentru aceasta ai părăsit de bunăvoie ostenelile conducerii Mănăstirii Neamț și, cu binecuvântare, te-ai depărtat în singurătatea munților pentru a petrece împreună cu îngerii și a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul a 5-lea

Purtător fiind de harul Duhului Sfânt și având pururea în ființa ta conștiința prezenței lui Dumnezeu, nu te-ai înfricoșat nicicum de ispitele și primejdiile pustiei, ci te-ai ridicat ca un stâlp de foc arzând, pentru dragostea lui Hristos, prin rugăciune și cugetare la cele cerești. Pentru aceasta, te lăudăm, zicând:
Bucură-te, că ființa ți-a fost pătrunsă de dragostea Sfintei Treimi;
Bucură-te, pustnic desăvârșit și alăută a Duhului;
Bucură-te, cel ce ai înflorit pustia ca și crinul;
Bucură-te, neadormit rugător plin de putere dumnezeiască;
Bucură-te, minte trează și plină de smerita cugetare;
Bucură-te, ochi lăuntric descoperitor al tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, cel ce harul l-ai dobândit prin rugăciune neîncetată;
Bucură-te, cel ce toată viața ți-a fost ca o Sfântă Liturghie;
Bucură-te, cel ce ai împlinit voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, că întru tine s-a împlinit chipul lui Hristos;
Bucură-te, că Muntele Chiriacul pe care ai sihăstrit Tabor s-a arătat;
Bucură-te, că Maica Domnului ți-a fost ocrotitoare;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 6-lea

Nici asprimea iernii, nici viforul ispitelor, nici lipsurile pustiei nu te-au despărțit, minunate Părinte, de dragostea lui Hristos, Cel ce te-a iubit. Nevoințele tale au întărit în credință și răbdare pe ucenicii tăi, împreună nevoitori, Sofronie, Macarie și Lazăr, cu care Îi cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

După o vreme, ai dorit să părăsești ținuturile nemțene, pentru a te împărtăși din experiența duhovnicească a părinților aflați în Lavra Pecerska din Kiev. Acolo l-ai cunoscut pe Sfântul Dimitrie al Rostovului, pe care l-ai avut povățuitor și împreună lucrător în cele duhovnicești. Minunându-se de râvna ta pentru dobândirea sfințeniei vieții, îți aducem această pioasă cântare:
Bucură-te, cel ce ai ascultat de glasul conștiinței tale iluminate de Hristos;
Bucură-te, următor al părinților pustiei și iubitor de sfinți;
Bucură-te, că ai cinstit, după cuviință, sfintele moaște ale Lavrei Pecerska;
Bucură-te, pelerin în țara Ucrainei dreptmăritoare;
Bucură-te, albină care aduni miere duhovnicească din florile pustiei;
Bucură-te, ucenic următor al Sfântului Dimitrie al Rostovului;
Bucură-te, cel ce ți-ai împodobit cunoștințele din scrierile Sfinților Părinți;
Bucură-te, cunoscător și împlinitor al Sfintelor Scripturi;
Bucură-te, cel ce ai îndurat necazuri și primejdii;
Bucură-te, că nu i-ai uitat niciodată pe fiii neamului tău;
Bucură-te, că viața ta aleasă a fost pildă monahilor ucraineni;
Bucură-te, că pribegia ca pe o jertfă sfântă ai închinat-o lui Hristos;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 7-lea

Împodobit cu noi învățături și daruri alese, ai revenit, Părinte Pahomie, din părțile Kievului în Munții Neamțului, pentru a continua lucrarea de îndumnezeire a vieții tale. Dar Dumnezeu, cunoscătorul inimilor, prin oamenii Săi, te-a chemat la înalta slujire a arhieriei. Drept aceea, în vremuri de restriște, ai primit spre păstorire Episcopia Romanului, pe care ai chivernisit-o cu dreaptă socoteală și aleasă vrednicie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Ca arhipăstor preaales al Bisericii lui Hristos și lucrător al rugăciunii, i-ai cercetat, Părinte Pahomie, pe păstoriții tăi asupriți de grijile vieții și de năvălirile străinilor. Cu toții s-au folosit de smerenia, răbdarea, povețele și ajutorul tău, Sfinte Părinte, sporindu-și nădejdea în mila lui Dumnezeu. Pentru aceasta, cei care, prin rugăciunile tale, s-au învrednicit de darurile lui Hristos te-au lăudat cântând unele ca acestea:
Bucură-te, destoinic ocârmuitor al Episcopiei Romanului;
Bucură-te, ctitor al multor biserici și schituri;
Bucură-te, înzestrător al mănăstirilor sărace;
Bucură-te, ajutător al preoților asupriți;
Bucură-te, sprijinitor al văduvelor și orfanilor;
Bucură-te, că nu i-ai uitat pe cei din ținutul Gledinului;
Bucură-te, păstrător al sfintelor tradiții apostolice;
Bucură-te, apărător și mărturisitor al dreptei credințe;
Bucură-te, păstor cărturar al poporului binecredincios;
Bucură-te, ierarh iubitor de țară și de neam;
Bucură-te, pildă de îndelungă răbdare și prieten al celor obidiți;
Bucură-te, luminat povățuitor al mântuirii;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 8-lea

Plinind toate cele de trebuință episcopiei încredințate spre păstorire și mistuit de dorul pustniciei, din lucrarea Duhului Sfânt, te-ai retras din scaunul vlădicesc al Romanului în liniștea codrilor muntelui Chiriacul, unde, împreună cu ucenicii tăi ai zidit, spre lauda Maicii Domnului, Schitul Pocrov, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

După mulți ani de trudă misionară și nevoință sihăstrească, încărcat de fapte bune, cu voia lui Dumnezeu, te-ai înstrăinat iară și de țara natală în Lavra Pecerska, de unde Hristos, Ierarhe Pahomie, te-a mutat de la cele vremelnice la cele nepieritoare, dându-ți cununa cea neveștejită a slavei Sale. Pentru aceasta, cu smerenie îți cântăm:
Bucură-te, suflet încărcat de virtuți, primit de Hristos în ceruri;
Bucură-te, cel ce ai lăsat Bisericii tale moștenire sfântă;
Bucură-te, fiu al Gledinului, ierarh al Romanului și cetățean al cerului;
Bucură-te, lauda cea de cinste a Bisericii strămoșești;
Bucură-te, cel pururea pomenit în tot ținutul Ardealului;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru neamul tău;
Bucură-te, reazem al Ortodoxiei și candelă aprinsă în ținutul Bistriței;
Bucură-te, ierarhe preastrălucit primit în ceata ierarhilor teologi;
Bucură-te, părinte iubitor de fii duhovnicești și împlinitori ai virtuților;
Bucură-te, slujitor la altarul Preasfintei Treimi;
Bucură-te, purtător al rugăciunilor noastre înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că lupta cea bună până la sfârșit ai luptat;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 9-lea

În Împărăția cerurilor intrând, Sfinte Ierarhe Pahomie, te îndulcești de răsplata veșnicelor bunătăți ale Stăpânului tuturor, Hristos Dumnezeu, Cel ce te-a întărit în nevoințele pustnicești; iar acolo, Mărite mărturisitorule și mult nevoitorule, nu încetezi a-I mulțumi, lăudând, împreună cu îngerii, Treimea cea de o ființă și nedespărțită, zicând: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Deși îngropat în pământ străin, Sfinte Pahomie, sufletul tău preamărit de Hristos veghează pururea asupra neamului românesc și se roagă pentru sufletele noastre. Pentru aceasta, cei ce cinstim cu dragoste sfântă pomenirea să cerem să ne izbăvească din nevoi și din bântuielile vrăjmașilor, ca să-i cântăm întru bucuria inimii:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe, rugătorule fierbinte pentru neamul românesc;
Bucură-te, tatăl orfanilor și sprijinitorul oropsiților;
Bucură-te, apărătorul credinței celei adevărate;
Bucură-te, că întreg Ardealul te cinstește după cuviință;
Bucură-te, că cinul monahal te are ca model;
Bucură-te, povățuitorul pustnicilor și nevoitorilor;
Bucură-te, icoana ierarhilor și a preoților cucernici;
Bucură-te, prieten și casnic al lui Dumnezeu;
Bucură-te, călăuza pelerinilor și lumina orbilor;
Bucură-te, împreună vorbitorule cu îngerii;
Bucură-te, sfeșnic de lumină aprins din lumina lui Hristos;
Bucură-te, izvorul care adapă pe cei însetați de Dumnezeu;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 10-lea

Om al lui Dumnezeu și credincioasă slugă, făclie duhovnicească și stâlp al credinței, râu nesecat al rugăciunii și cămară preacurată a Împăratului ceresc, potirul din care se revarsă peste noi roadele dragostei lui Hristos, Sfinte Ierarhe Pahomie, ajută-ne să biruim greutățile vieții, ca să-I putem cânta lui Hristos, împreună cu tine: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Ca pe un zid tare împotriva ispitelor te avem pe tine, Sfinte Ierarhe Pahomie; roagă-te Mântuitorului Hristos pentru neamul românesc în care se preamărește numele lui Dumnezeu, în Treime lăudat: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, ca întru bucuria inimii să-ți cântăm:
Bucură-te, că numele tău este pomenit de toți urmașii tăi;
Bucură-te, luminător al Ortodoxiei și apărător al adevărului;
Bucură-te, că în Schitul Pocrov se păstrează pravila rânduită de tine;
Bucură-te, cel ce întreții focul cel sfânt în cămările cerești;
Bucură-te, văzătorul tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, cel ce vezi pururi fața blândului Iisus;
Bucură-te, că sub acoperământul Maicii Preacurate petreci în ceruri;
Bucură-te, împreună cu sfinții îngeri vorbitorule;
Bucură-te, cel ce ai desțelenit pământul Moldovei;
Bucură-te, cu marele Pahomie împreună locuitor în ceruri;
Bucură-te, încununarea tuturor sfinților români;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 11-lea

Mult-îndurate Doamne și Preamilostive, Dumnezeule, nu trece cu vederea suferințele și suspinele românilor ortodocși din pământul Ardealului, ci le ajută și-i miluiește după marea Ta iubire de oameni, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Pahomie, alesul Tău, care Îți cântă, împreună cu cetele îngerești: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Tu ai fost păstorul cel bun, Sfinte Ierarhe Pahomie, trimis de Dumnezeu în vremuri de grea încercare pentru poporul cel binecredincios, pe care l-ai păstorit cu multă vrednicie, întru puterea Duhului Sfânt. Pentru aceasta, minunate Părinte, în semn de mulțumire și recunoștință pentru toate învățăturile și rânduielile tale lăsate nouă moștenire, îți cântăm:
Bucură-te, întâistătător între ierarhii Bisericii noastre;
Bucură-te, sfinte între sfinții neamului românesc;
Bucură-te, cel ce n-ai ascuns lumina credinței sub obroc;
Bucură-te, stea răsărită în pământul Gledinului;
Bucură-te, turn al Ortodoxiei și stâlp al Bisericii;
Bucură-te, înțelept păstor ce ai semănat sămânța cea bună în țarina Ortodoxiei;
Bucură-te, mărgăritar de mult preț așezat în șiragul ierarhilor;
Bucură-te, cel ce stai în ceata mărturisitorilor, mărind pe Dumnezeu;
Bucură-te, prieten al lui Hristos și frate al nostru;
Bucură-te, dătător de bunătăți cerești credincioșilor;
Bucură-te, nădejdea sihaștrilor și bucuria monahilor;
Bucură-te, biruitorul nedreptăților și pacea celor obidiți;
Bucură-te, sprijinitorul bătrânilor și miluirea săracilor;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 12-lea

Lumină din lumina lui Hristos aprinde în sufletul nostru, Sfinte Ierarhe Pahomie, ca să putem merge pe calea adevărului și să biruim în lupta împotriva vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Întinde-ne nouă mână de ajutor și risipește tulburările dintre noi, ca să nu pierim în iureșul ispitelor, ci, bucurându-ne, să-I cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Ca pe o comoară de mult preț te are pe tine Biserica noastră dreptmăritoare, Sfinte Ierarhe Pahomie; căci viața ta curată și neprihănită a fost pildă vie pustnicilor, monahilor, preoților și credincioșilor, iar numele tău s-a făcut cunoscut în toată lumea ortodoxă. De aceea, aducându-ți mulțumire pentru binefacerile pe care ni le trimiți din ceruri de la Preamilostivul Dumnezeu, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, rugător fierbinte pentru cei ce cinstesc cu evlavie pomenirea ta;
Bucură-te, grabnic folositor celor ce aleargă la tine cu credință;
Bucură-te, potirul binecuvântării și mijlocitorul harului;
Bucură-te, tămăduitorul bolilor nevindecate și alinarea suferințelor;
Bucură-te, luminarea pruncilor și înțelepciunea tinerilor;
Bucură-te, risipitor al furtunilor și aducător de roadă pământului;
Bucură-te, dătătorule de bucurie pentru cei întristați;
Bucură-te, purtătorul suferințelor fraților ardeleni;
Bucură-te, suflet încărcat de darurile Sfântului Duh;
Bucură-te, cădelniță care porți focul dumnezeirii;
Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre;
Bucură-te, sprijinul nostru în ziua Judecății lui Hristos;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 13-lea

O, Sfinte Ierarhe Pahomie, podoaba sihaștrilor, omul rugăciunii, păstorul cel bun al turmei celei cuvântătoare, mărturisitorul adevărului și lauda Ortodoxiei, cel ce ai primit de la Hristos cununa bunătăților celor veșnice, primește și de la noi, nevrednicii și păcătoșii, această smerită cântare și fii mijlocitor către Îndurătorul Dumnezeu ca să ne izbăvească de focul cel veșnic, iertându-ne păcatele, ca împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarăși Icosul 1: Din pruncie ți-ai împodobit viața…, Condacul 1: Pe iubitorul de nevoințe sihăstrești…

Icosul 1

Din pruncie ți-ai împodobit viața cu virtuțile creștinești; căci minunații tăi părinți din Gledinul Bistriței ți-au sădit în suflet credința cea de viață dătătoare și iubirea de Hristos, care te-au ajutat să-ți aduci tinerețea ta prinos de bună mireasmă lui Dumnezeu. Pentru aceasta, vrednicule de laudă Pahomie, îți aducem cântare:
Bucură-te, odraslă minunată a plaiurilor transilvane;
Bucură-te, că te-ai născut din părinți binecredincioși;
Bucură-te, că ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt;
Bucură-te, că ai primit la botez numele Sfântului Apostol Petru;
Bucură-te, că din tinerețile tale te-ai aplecat spre nevoință;
Bucură-te, cel ce ai crescut în dreapta credință;
Bucură-te, că sufletul ți-ai hrănit cu învățăturile lui Hristos;
Bucură-te, că niciodată nu te-ai depărtat de dragostea Lui;
Bucură-te, că te-ai adăpat din izvoarele Duhului Sfânt;
Bucură-te, că de plăcerile lumești nu ți-ai lipit sufletul;
Bucură-te, că viață plăcută lui Dumnezeu ai râvnit-o;
Bucură-te, că din tinerețe te-ai arătat apărător al dreptei credințe;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul 1

Pe iubitorul de nevoințe sihăstrești și ierarhul preaînțelept al Bisericii lui Hristos, pe Pahomie, floarea cea minunată a pământului Gledinului, să-l lăudăm după vrednicie, ca pe cel ce s-a învrednicit, prin harul lui Dumnezeu, a dobândi lucrarea rugăciunii celei curate și a biruit uneltirile vrăjmașilor. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie să-i cântăm: Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Rugăciune către Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin

O, Sfinte Ierarhe Pahomie, care cu darul lui Dumnezeu din tinerețile tale ai ales calea cea sfântă a desăvârșirii, iar Preabunul și Milostivul Dumnezeu a binevoit să te cinstească pe pământ și în cer, plecând genunchii noștri, te rugăm: auzi-ne și pe noi, nevrednicii și păcătoșii, care îndrăznim să venim cu toată evlavia și smerenia către tine, ca să te rogi Preaînduratului Dumnezeu, ca și nouă să ne ajute cu mila și cu îndurările Sale și, prin rugăciunile tale, să mergem pe calea cea sfântă a poruncilor Lui și din toată inima să ne silim a lucra cele bune spre folosul sufletelor noastre. Fie ca, prin sfintele tale rugăciuni, să dobândim iertare pentru păcatele, fărădelegile și neputințele noastre, ca să-ți mulțumim după vrednicie și să ne închinăm cu inimă curată Celui ce te-a preamărit în ceruri, Dumnezeu, Cel în Treime lăudat: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.

Și se face otpustul.

doar ortodox candle light_church00

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.