TROPARUL SF. VOIEVOD NEAGOE BASARAB

Domnitor preaînțelept între căpeteniile neamului românesc, ctitor de lăcașuri sfinte, prieten al sfinților părinți, învățător luminat de Duhul Sfânt și mare iubitor de pace, Sfinte Neagoe Voievod roagă pe Hristos Dumnezeu să mânuiască sufletele noastre.

CHURC080 doarortodox

Descarcă în format pdf(click pe imagine):

ÎNVĂȚĂTURILE SF. NEAGOE BASARAB CĂTRE FIUL SĂU THEODOSIE

invataturile Sf Neagoe Bsarab catre fiul sau Theodosie

Sfantul Voievod Neagoe Basarab, “Tata milostiv, asemanandu-se Domnului ceresc”

Sf Neagoe Basarab_

Sf Neagoe Basarab_mozaic Muntele Athos

CHURC080 doarortodox

Acatistul Sfantului Neagoe Basarab

Icosul 1

Fiu preastrălucit, ieşit din viţa nobilă a neamului românesc, Sfinte Neagoe, din fragedă copilărie ai fost hrănit cu învăţăturile cele mântuitoare şi povăţuit spre îrnplinirea faptelor credinţei celei lucrătoare prin iubire, plăcute lui Durnnezeu şi oamenilor. Pentru aceasta, noi, cei ce săvârşim cu dragoste sfântă pomenirea ta, îţi aducem această cântare:
Bucură-te, podoabă alcasă din neamul Basarabilor;
Bucură-te, veselia nespusă a bunilor tăi părinţi;
Bucură-te, copil curat întărit de harul Sfântului Duh;
Bucură-te, că Domnul Hristos ţi-a pus sufletul în lumină necreată;
Bucură-te, că tinereţile tale ţi-au fost călăuzite de Sfântul Nifon;
Bucură-te, cel ce te-ai dcprins cu rugăciunca încă din copilărie;
Bucură-te, că ai sorbit din înţelepciunea înţelepţilor;
Bucură-te, harnic învăţăcel în dobândirea ştiinţelor acestei lumi;
Bucură-te, că Sfintele Scripturi ţi-au luminat viaţa;
Bucură-tc, cunoscător şi împlinitor al operelor Sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, cinstitor al călugărilor iscusiţi şi al creştinilor râvnitori;
Bucură-te, că prin tine s-a binecuvântat neamul românesc;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 2-Iea
Aşa cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după vârsta de treizeci de ani, a ieşit la propovăduirea Cuvântului vieţii, aşa şi tu, Sfinte Neagoe, dacă ţi-ai desăvârşit dobândirea învăţăturilor omeneşti şi duhovniceşti, la aceeaşi vârstă ai fost chemat să primeşti sceptrul domniei unui popor smerit şi evlavios, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Asemenea lui Moise cel de demult, care a condus poporul ales spre pământul făgăduinţei, scoţându-1 din robia lui Faraon, şi tu, înţeleptule voievod, ai chivernisit bunurile materiale şi sfintele doriri ale neamului tău, învăţând pururea că pământul făgăduinţei nu este în lumea aceasta, ci ceruri. După atâtea veacuri ne minunăm de înţelepciunea ta şi de darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu, cântându-ţi:
Bucură-te, voievod desăvârşit între dregătorii neamului româncsc;
Bucură-te, că Hristos a fost povăţuitorul de taină al sufletului tău;
Bucură-te, că pe Moise, prietenul lui Dumnezeu, 1-ai avut ca model;
Bucură-te, mare biruitor, asemenea Împăratului Constantin;
Bucură-te, urmaş vrednic al împăraţilor Bizanţului strălucitor;
Bucură-te, simbol al Ortodoxiei, plăcut lui Dumnezeu;
Bucură-te, protector al creştinătăţii din Balcani şi din Întregul Orient;
Bucură-te, soare care ai întunecat Semiluna;
Bucură-te, icoană mult cinstită de creştinii ortodocşi;
Bucură-te, cel ce ai avut conştiinţa că dregătoria ta este de la Dumnezeu;
Bucură-te, principe creştin, cel ce ai condus popoarele la pocăinţă;
Bucură-te, mărite voievod, închinat slujirii lui învăţător Dumnezcu şi oamenilor;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod al neamului românesc!

Condacul al 3-lea
Precum soarele de pe cer luminează şi pe cei buni şi pe cei răi, tot aşa şi tu, binecredinciosule voievod, ai fost, in toată viaţa ta, acelaşi pentru toţi şi diferit pentru o fiecare. Căci nimănui, Sfinte, nu ai facut părtinire, ci ai ajutat deopotrivă pe cei bogaţi şi pe cei săraci, pe călugări şi pe asceţi, pe văduvc şi pe orfani, văzând în fiecare chipul lui Dumnezeu în lumina asemănării; şi dând slavă pururea Sfintei Treimi, ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Bineştiind, Sfinte Neagoe, că misiunea principelui creştin înţelege stăpânirea pământească în chipul Împărăţiei Cerurilor, te-ai socotit împreună cu Macarie, mitropolitul Tării Româneşti, simbol al aceluiaşi Hristos – Împărat şi Arhiereu – lucrând toate cu dreaptă socotinţă şi smerenie. Drept aceea îţi cântăm aşa:
Bucură-te, om al lui Dumnezeu cu minte luminată de Duhul Sfânt;
Bucură-te, cel ce ai dovedit că stăpânirea oamenilor se face prin cultivarea sufletelor;
Bucură-te, filosof care ai despărţit ştiinţa lumii deşarte de învăţătura lui Hristos;
Bucură-te, cel ce te-ai ocupat de ştiinţa conducerii popoarelor creştine;
Bucură-te, duhovnicesc voievod, după chipul şi asemănarea marilor împăraţi;
Bucură-te, cel ce ai avut povăţuitor în ceruri pe impăratul Hristos şi pe Sfântul Nifon pe pământ;
Bucură-te, binefăcător şi ocrotitor al celor oropsiţi;
Bucură-te, erou al libertătii şi făcător de pace în Balcani;
Bucură-te, prieten al Sfinţilor şi vorbitor cu îngerii;
Bucură-te, voievod creştin, icoană a Împăratului Celui veşnic;
Bucură-te, umanist ortodox, purtătorul peceţii culturii bizantine;
Bucură-te, prinţ cu demnitate neveştejită, altoit pe viţa Hristos;
Bucură-te, Sfinte Neagoc Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 4-lea

Învăţăturile tale, Sfinte Neagoe, lăsate moştenire fiului tău Teodosie şi poporului binecredincios sunt şi pentru noi chemare sfântă la implinirea poruncilor plinc de mireasmă duhovnicească ale Evangheliei lui Hristos, şi la cântarea Dumnezeului Celui în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Preaînăltate, preastrălucite, preaevlavioase şi preaortodoxe ai fost numit, mărite voievod, dc un înţelept al vremurilor tale; dar noi nu te vom chema mai mult decât Sfinte al lui Dumnezeu şi prieten al Sfinţilor, cântând aşa:

Bucură-te, domnitor creştin iubitor de linişte şi bunăstare;
Bucură-te, condeiul inspirat dc harul Duhului Sfânt;
Bucură-te, apărător al dreptăţii şi impăciuitorul celor răzvrătiţi;
Bucură-te, pildă. de smerenic şi chip al blândeţilor;
Bucură-te, aducător de pace şi bucurie oamcnilor;
Bucură-te, cel ce ai statornicit reguli sfinte pcntru biscrică şi domnitori;
Bucură-te, mărinimos împodobitor al locaşurilor sfinte;
Bucură-te, semănătorul curăţiei şi al adevărului;
Bucură-te, purtător de grijă al celor oropsiţi;
Bucură-te, retor al credinţei celei mântuitoare;
Bucură-te, purtător dc biruinţă asupra  vrăjmaşilor;
Bucură-te, alăută dumnezciască a Ortodoxiei;
Bucură-te, luceafăr care străluceşte în intuncricul necunoştinţei;
Bucură-te, Sfintc Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Condacul al 5-lea
Toată viaţa ta, Sfinte, ai arătat, prin faptă şi cuvânt, că virtuţile creştineşti sunt trepte de urcuş către Dumnezeu -Iubire, de la Care vine toată darea cea bună şi toată dreptatea. De aceea, îndeletnicindu-te cu postul, rugăciunea, curăţia, smerenia şi milostenia, ai urcat treptele scării celei duhovniceşti către Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Din sfaturile tale, mărite voievod, învăţăm că adevăratul umanism înseamnă realitatea umanităţii îndumnezeite după modelul lui Hristos. Pentru a ajunge pe această treaptă toată viaţa ai implinit decalogul desăvârşirii, pe care şi noi vom încerca să-1 împlinim, fericindu-te, zicând:
Bucură-te, cel ce ţi-ai îndreptat propria viaţă după poruncile lui Hristos;
Bucură-te, că inima ta a fost sălaş al luminii necrcate;
Bucură-te, domnitor creştin, rugător pentru supuşii săi;
Bucură-te, principe isihast, aducător de pace în lume;
Bucură-te, gură de aur, care a rostit cuvintele înţelepciunii;
Bucură-te, cel ce nu ai făcut nici un rău aproapelui;
Bucură-te, că ai dobândit smerita cugctare ca inceput al virtuţilor;
Bucură-te, că n-ai dispreţuit pc săracii fără ajutor;
Bucură-te, conducător, care ai făcut făgăduinţe 0 şi le-ai împlinit;
Bucură-te, că ai iubit pc Dumnezeu din tot sufletul tău şi din toată virtutca ta, iar pe aproapele ca pc tine însuţi;
Bucură-te, chipul dregătorului, adevărat iubit de popor;
Bucură-te, părtaş al lucrurilor şi necazurilor    semenilor tăi;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 6-lea

Mare ctitor de locaşuri sfinte şi înzestrător neîntrecut al multor biserici şi mănăstiri te numim pe  binecredinciosule voievod; căci n-ai precupeţit nici un efort pentru ca sălaşele lui Hristos pe pământ să strălucească în frumuseţe  şi podoabe ca luminătorii pe cer. Pentru toate adus mulţumită lui Dumnezeu, Celui ce te-a  îmbogâţit de darurile cereşti, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-Iea
Această casă Tatăl a zidit, această casă Fiul o a înnoit, această casă Duhul Sfânt a luminat a sfinţit sufletele noastre, s-a cântat la târnosirea „Sionului românesc” de la Argeş, Sfinte Neagoe. Aşadar Meşterul Manole, ziditorul sălaşului Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, nu-i altul decât Emanuel, Dumnezeu, Cel mai înainte de veci. Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu intelepciune le-al ficut!
Bucură-te, ctitorul „Sionului românesc” de la Argeş;
Bucură-te, că faima frumusetii acestuia s-a răspândit în toată lumea;
Bucură-te, cel ce ai dăruit lui Dumnezeu buchet de flori duhovniceşti;
Bucură-te, că biserica ta este poarta cerului şi casa lui Dumnezeu;
Bucură-te, că Sfânta Filoteia sălăşluieşte în ctitoria ta;
Bucură-te, cel ce ai înzestrat cu podoabe scumpc ctitoria îngropării tale;
Bucură-te, că mulţi se minunează de această casă a lui Dumnezeu;
Bucură-te, că locaşul tău a devenit sălaş de veşnică odihnă multor dregători;
Bucură-te, cel ce ai dăltuit în piatră istoria neamului tău;
Bucură-te, că măreţia acestei biserici s-a păstrat peste veacuri;
Bucură-te, că şi în ceruri ţi-ai zidit locaş sfânt;
Bucură-te, că Dumnezeu a primit jertfa ostenelilor tale;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Condacul al 7-lea
Mare sărbătoare s-a făcut la târnosirea locaşului de la Argeş în cinstea Prea Sfintei Fecioare Maria; căci toţi egumenii Sfântului Munte în frunte cu patriarhul. Teolipt al Constantinopolei, împreună cu preoţi şi popor ales, au purces la această sfântă prăznuire, glăsuiesc predaniile sfinte. Toţi s-au minunat de frumuseţea nespusă a bisericii ctitorite de tine, binecredinciosulc voievod, cântând lui Dumnezcu: Aliluia!

Icosul al 6-Iea

Dacă s-a săvârşit sfinţirea bisericii, unde avea să se sălăşluiască în pace sfântul tău trup, ai rânduit, Sfinte Neagoe, ca această ctitorie să rămână sălaş de linişte şi rugăciune pentru monahi şi pelerini, căci mitropolia ţării ai strămutat-o la Târgovişte, unde iarăşi ai zidit măreaţă biserică, mulţumind lui Dumnezeu, iar noi îţi cântăm:
Bucură-te, fala Târgoviştei şi a întregului ncam românesc;
Bucură-te, ctitorul Mitropoliei Ţării Româneşti;
Bucură-te, împăciuitorul Sfântului Nifon cu Radu voievod;
Bueură-te, că minuni ai săvârşit prin credinţă adcvărată;
Bucură-te, împodobitorul sfintelor moaşte ale duhovnicescului tău părinte;
Bucură-te, ctitor înnoitor al Lavrci Dionisiu şi al altor mănăstiri atonite;
Bucură-te, că şi în Serbia ai înnoit mănăstiri şi biserici;
Bucură-te, înzestrător al multor locaşuri sfintc toată Ortodoxia;
Bucură-te, că nici o biserică a Ţării Româneşti n-a fost lipsită de ajutor;
Bucură-te, cel ce ai statomicit legi şi predanii pentru ctitoriile tale;
Bucură-te, că nimeni nu poate spune nenumăratele-ţi înfăptuiri în numele lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 8-lea
Dreapta credinţă păzind, calea săvârşind, cu pomul vieţii tale încărcat de faptele credinţei, la sfârşitul vieţii pământeşti te-ai înfăţişat, Sfinte Neagoe, mare voievod, înaintea Dreptului Mântuitor, Care ţi-a rânduit cununa împărătească a vieţii veşnice, aşezându-te în ceata împăraţilor creştini pentru cânta: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Voind Hristos să arate lumii că nu în zadar se ostenesc cei ce iubesc podoaba Casei Iui Dumnezeu şi implinesc voile Sale, aici pe pământ, a preamărit cu aleasă cinste pe Sfântul Neagoe la săvârşirea sa din viaţa aceasta trecătoare, aşezându-1 în odihna Sa cea veşnică, de undc se roagă pentru noi cei ce-i cântăm:
Bucură-te, Sfânt voievod, cel ce ai avut gândul la moarte şi mintea înălţată la Dumnezeu; Bucură-te, cel ce ai plecat din „valea plângerii” înaintc de vreme;
Bucură-te, că Hristos ţi-a prevestit ceasul sfârşitului;
Bucură-te, că îngerii ţi-au slujit la petrecerca ta;
Bucură-te, că ai avut sfârşit bun şi creştinesc;
Bucură-te, cel ce ai cunoscut că sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se va atinge de dânsele;
Bucură-te, că sufletul tău s-a lămurit ca aurul în topitoare;
Bucură-te, că ai nădăjduit în Dumnezeu, Care ţi-a descoperit minunile Sale;
Bucură-te, că dragostea pentru El te-a mistuit toată viaţa;
Bucură-te, că ai aflat milă şi har înaintea Dreptului Judecător;
Bucură-te, cel plin de lumină treimică şi suavă;
Bucură-te, rugător pentru neamul românesc cel binecredincios;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Condacul al 9-lea
Trupul tău, Sfinte Neagoe, plin de mireasma virtuţilor, a fost îngropat cu cinste în biserica Maicii Domnului, pe care ai zidit-o, iar sufletul a fost aşezat de Mântuitorul Hristos, pe care L-ai iubit, în gradina Raiului desfătării, unde vezi „faţă către faţă” pe Dumnezeu, Căruia ii cânţi: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Ştim dinSfintele Scripturi că nimic necurat nu intră în împărăţia lui Dumnezeu; iar Tradiţia adaugă: Nici un creator nu intră în veşnicie decât purtând pe umeri pecetea vieţii sale. Tu, Sfinte Neagoe, eşti unul dintre aceştia, că Hristos S-a recunoscut în chipul şi în faptele tale pe carc le-ai săvârşit aici pe pământ, spre slava Lui. De aceea îţi cântăm:
Bucură-te, candelă aprinsă din lumina lui Hristos;
Bucură-te, cel ce te veseleşti împreună cu soboarele de îngeri;
Bucură-te, cel ce te desfa’tezi cu Sfinţii, prietenii casnicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce vezi pururea faţa Celui pc care L-ai slujit;
Bucură-te, că urci din slavă în slavă către taina Sfintei Treimi;
Bucură-te, că în ceruri stai în lumina cea negrăită;
Bucură-te, cel ce ai descoperit din tainele lui Dumnezeu;
Bucură-te, că în juru-ţi se-aprind roiuri dc lumini;
Bucură-te, că fiinţa ta este pătrunsă de mireasma harului;
Bucură-te, cel a cărui viaţă a fost ca o Sfântă Liturghie;
Bucură-te, că te Impărtăşeşti din hrana cea nematerialnică;
Bucură-te, cel ce mulţumeşti lui Dumnezeu pentru tot ce ai primit;
Bucură-te, Sfinte Ncagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 10-lea

Dacă te-ai adăpat din izvorul luminilor necreate ale cerului, ai devenit pentru noi izvor de binecuvântare, şi prin tine contemplăm raza Luminii celei întreit strălucitoare a Dumnezeirii şi ne învăţăm a cânta: Aliluia!

Icosul a1 10-lea

Cultivând pe pământ, Sfinte Neagoe, ogorul sufletelor în care Dumnezeu a picurat în chip nevăzut din harul Său, acesta a dat roadele Duhului Sfânt, iar ţie, care eşti în ceruri, îţi mulţumim pentru râvna lucrului împlinit şi te cinstim cum se cuvine, zicând:
Bucură-te, floare rară a grădinii româneşti, răsădită în Raiul desfătării;
Bucură-te, trandafir binemirositor cu petalele-n lumina necreată;
Bucură-te, auroră cu raze strălucitoare şi pururea vii;
Bucură-te, minte plină de parfumul bunelor învăţături;
Bucură-te, ochi lăuntric carc vezi cele nevăzute de noi;
Bucură-te, fericit voievod, podoaba plaiurilor româneşti;    g
Bucură-te, văzătorul dumnezeieştilor taine ale cerului;
Bucură-te, icoană prea frumoasă a întregii Ortodoxii;
Bucură-te, piatră preţioasă tăiată din piatra Hristos;
Bucură-te, mărgăritar care împodobeşte cerul; Bucură-te, lumină cercască aprinsă pentru veşnicie;
Bucură-te, scara virtuţilor împlinite pe care urcăm către mântuire;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Condacul al 1 1 -lea
Binecredinciosule voievod al neamului românesc, Sfinte Ncagoe Basarabl urcându-te în carul virtuţilor, te-ai înălţat la frumuseţea cea nespusă a impărăţiei Cerurilor. Roagă-te, plăcutule al lui Dunmezeu, ca să ne mântuim şi învaţă-ne să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11 lea
Mărite voievod, Sfinte Neagoe, nemitarnic mijlocitor la Dumnezeu pentru neamul din care ai ieşit, fă milostiv pe Hristos pentru noi şi roagă-L să dăruiască sufletelor noastre inţelepciune, pace şi mare milă ca să putem cânta:
Bucură-te, ajutorul celor căzuţi în vâltoarca necazurilor;
Bucură-te, alinarca durcrilor trupeşti şi sufleteşti;
Bucură-te, vindccătorul bolilor celor nevindecate;
Bucură-te, dătătorul de înţelepciune tinerilor râvnitori;
Bucură-te, ocrotitorul văduvelor şi ajutorul orfanilor;
Bucură-te, părinte bun, sprijin pcntru oropsiţi;
Bucură-te, purtătorule de balsamul tămăduirilor;
Bucură-te, călăuza pelerinilor şi a călătorilor;
Bucură-te, aducător de pace şi de belşug;
Bucură-te, împodobitorul bisericilor şi mănăstirilor;
Bucură-te, nădejdea celor fară de nădejde;
Bucură-te, reazemul cclor ostcniţi şi mângâierea nefericiţilor;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletcle noastre!

Condacul al 12-lea

Făclie purtătoare de lumină te are poporul român binecredincios, Sfinte Neagoe, că luminezi şi acum căile lui şi întăreşti Biserica sa ca să poată birui uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Pentru aceasta, lui Dumnezeu Îi mulţumim că te avem purtător de grijă şi luminător al neamului, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Veniţi toţi fiii neamului românesc să lăudăm pe înţeleptul între voievozi, Sfântul Neagoe Basarab, care de veacuri ne cheamă să ne închinăm Prea Sfintei Treimi, Dumnezeului nostru, să îngrijim grădina Maicii Domnului şi să cinstim pe Sfinţi, urmându-le învăţăturile, zicând:
Bucură-te, zid de pace şi linişte pentru neamul românesc;
Bucură-te, bucuria argeşenilor şi lauda Târgoviştei;
Bucură-te, stejar crescut în Grădina Maicii Domnului;
Bucură-te, străjer care veghezi asupra plaiurilor româneşti;
Bucură-te, risipitorul eresurilor şi al învăţăturilor deşarte;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru loată creştinătatea;
Bucură-te, învăţător al învăţaţilor şi pildă dregătorilor;
Bucură-te, porfiră care împodobeşti Biserica Ortodoxă;
Bucură-te, vistierie plină de bunătăţi duhovniceşti;
Bucură-te, grabnic ajutor celor ce cinstesc numele tău;
Bucură-te, sprijinul nostru în vremea sfârşitului;
Bucură-te, scară către cer celor ce se mântuiesc;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Icosul al 13-lea

O, preaînţelepte voievod, Sfinte Neagoe Basarab, primeşte această smerită rugăciune pe care ţi-o aducem cu mâini curate, noi, fiii neamului românesc pe care 1-ai iubit, izbăveşte-ne de toate necazurile şi ispitele vieţii, rugând pe Dumnezeu să ne mântuiască sufletele, ca impreună cu tine să-I cântăm: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zice iarăşi Icosul întâi: Fiu preastrălucit…

Condacul întâi
Pe cel ce a strălucit…

Otpustul.

După aceea se citeşte această rugăciune:

Rugăeiune
Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor şi a toată milostivirea, Cel, minunat întru Sfinţii Tăi şi cărora le asculţi rugăciunile, primeşte cererea noastră pe care Ţi-o aducem în ziua prăznuirii prietenului şi casnicului Tău, Neagoe Basarab. Tu Doamne, ai rânduit neamului nostru, în toate timpurile şi locurile, unde se preamăreşte Numele Tău, eroi ai credinţei şi Sfinţi care Ţi-au plăcut din neam în neam între care străluceşte şi măritul voievod Neagoe Basarab. Pentru rugăciunile lui, revarsă peste noi toţi pacea şi liniştea Ta binefăcătoare ca să biruim fiecare necazurile şi ispitele vieţii: dregătorilor trimite-le dreaptă înţelepciune, ierarhilor chip sfinţeniei, preoţilor împlinirea misiunii la care au fost chemaţi, monahilor răbdare şi smerenie, iar poporului binecredincios ocrotire şi ajutor în vremea necazurilor, ca toţi să Te preamărim pe Tine, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, în vecii , vecilor. Amin.

PARACLISUL SFÂNTULUI VOIEVOD NEAGOE BASARAB  ( 26 septembrie)

Rugăciunile începătoareTroparul

Domnitor preaînţelept între căpeteniile neamului românesc, ctitor de locaşuri sfinte, prieten al Sfinţilor Părinţi, învăţător luminat de Duhul Sfânt şi mare iubitor de pace, Sfinte Neagoe Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Slava… Si acum… asemenea:

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Canonul Sf. Neagoe Basarab

Cântarea I

Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cum te vom numi pe tine, cinstite voievodule Neagoe, prietenul Sfinţilor şi nădejdea neamului nostru ? Nepricepându-ne a te lăuda pe tine, cu smerenie plecăm gândurile noastre şi cerem a ta părintească rugăciune pentru fiii neamului românesc.

Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o albină ai căutat florile înţelepciunii duhovniceşti şi ai dăruit tuturor mierea cuvintelor ziditoare de suflet, cu care îndulceşte acum şi vasul inimii mele clătinat de furtuna ispitelor.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Veniţi să alergăm pe câmpiilecuvintelor duhovniceşti şi să culegem flori de cântări, împletind cunună minunată celui ce este apărător nebiruit al neamului nostru, măritului voievod şi Sfânt Neagoe Basarab .

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Veseleşte-Te, Preacurată, căci numai Tu ai născut pe Împăratul împăraţilor, pe Cel Ce Te-a arătat pe Tine Stăpână a lumii şli Calea mântuirii sufletelor noastre.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”

Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din neam strălucit ai răsărit Sfinte, arătându-te ca o oglindă în care am văzut strălucind asemănarea dumnezeiască, îndemnând pe toţi la păzirea poruncilor lui Hristos .

Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din copilărie ai iubit înţelepciunea cea plăcută de Dumnezeu şi din adâncul Scripturilor ai scos apa cea vie spre înrourarea sufletului.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Operele Sfinţilor Părinţi cu sârguinţă ai studiat şi în faptă ai pus cele bune, ca să-ţi agoniseşti în ceruri plata mântuirii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cu sabia rugăciunii Tale taie toate gândurile cele rele şi mă luminează spre a afla pe Soarele dreptăţii răsărind şi pe cerul întunecat al inimii mele.

Apoi aceste stihiri:

Cu frumuseţea virtuţilor strălucind, te-ai făcut vrednic călăuzitor al poporului tău spre pământul făgăduinţei, primind de la toţi cinstire vrednică.

Maica Luminii, sub acoperământul Tău păzeşte-mă de furia ispitelor şi la limanul pocăinţei mă călăuzeşte  .

Sedealna

Sfintele lăcaşuri se bucură de ocrotirea ta, iar noi de rugăciunile tale Sfinte, cel ce ai fost rânduit spre păzirea neamului nostru.

Cântarea a IV-a

,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.

Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Povăţuitor pe calea mântuirii avându-l pe Sfântul Nifon, cu smerenia te-ai îmbrăcat şi ai rămas nerănit de săgeţile ispitelor.

Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tronul Ţării Româneşti ai fost pus de Împăratul cel mare, ca să aperi patria ta de toate năvălirile înşelăciunii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Bucurie ai făcut Tatălui prin viaţa ta curată, iar acum veseleşte şi sufletele noastre, dăruindu-ne acoperământul rugăciunilor tale.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Se bucură de Tine, Preacurată, toate cetele îngereşti şi oamenii pe Tine Te află scăpare în multele ispite.

Cântarea a V-a

       ,, Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.

Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu înceta a soli nouă pace şi întărire Bisericii, ca să ne izbăvim de toate uneltirile vrăjmaşilor dreptei credinţe.

Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sionul românesc, ctitoria ta de la Curtea de Argeş, de veacuri dă mărturie de evlavia şi iubirea ta pentru Biserica lui Hristos.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Lăcaşul din Târgovişte aduce ţie mulţumiri, iar noi pe tine te punem rugător în ceruri înaintea Părintelui ceresc.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Miluieşte pe robii Tăi, cei cumplit încurcaţi în multe păcate, ca să ne izbăvim de năvălirea necazurilor .

Cântarea a VI-a
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un crin plin de mireasma tainică a înţelepciunii te cunoaştem pe tine, cel ce prin rugăciunile tale ai bine înmiresmat neamul din care ai răsărit.

Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe marele voievod Ştefan avându-l model în conducerea ţării, nu te-ai temut de multele încercări, din care ne izbăveşte şi pe noi.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Poarta mântuirii deschide-mi ca unul ce ai aflat deschide porţile Împărăţiei cerurilor pentru multa ta vieţuire cu cuviinţă.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Gândurile patimilor mele le alungă Preafericită Maică, ca Una ce ai născut pe Cel Ce a răbdat pătimire pe Cruce ca să ne scoată pe noi din ocara patimilor.

Apoi aceste stihiri:

Ca un luceafăr ai strălucit pe cerul Sfinţilor noştri, cu înţelepciunea ta luminând pe cei ţinuţi în întunericul neştiinţei.

Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul
Pe apărătorul credinţei şi darnic ocrotitor al creştinilor din toată Ortodoxia; pe învăţătorul şi împlinitorul Sfintelor Scripturi, care a adus liniştea pustiei în viforul tulburărilor lumeşti, să-l lăudăm cu bucurie şi să-i cântăm cu dragoste: Bucură-te, Sfinte Neagoe, binecredincios voievod al Ţării Româneşti!

Prochimenul :

Evanghelia

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…

Slavă… glas 2:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău Voievod, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.

Pe fiul tău Teodosie bine ai povăţuit şi învăţăturile pentru el le-ai lăsat şi neamului tău moştenire spre a urma calea virtuţilor.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Sfântului Voievod Neagoe Basarab , ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.

Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a
Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.

Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvor de înţelepciune te-ai arătat în mijlocul poporului însetat de Adevăr, iar acum cu picăturile rugăciunilor Tale curăţeşte oglinda minţii mele, făcându-o arătătoare a lucrărilor Soarelui dreptăţii.

Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce din copilărie ai iubit înţelepciunea, ca o albină zburând spre nectarul cuvintelor Vieţii, dăruieşte-ne şi nouă dulceaţa rugăciunii tale spre izbăvire de amărăciunea păcatului.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Fiind luminat de raza Duhului cu înţelepciune ai călăuzit pe poporul tău către limanurile vieţii veşnice, iar acum din moartea păcatului slobozeşte şi sufletele noastre .

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cântarea a VIII-a
,, Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Ştiinţa lumească folositoare o ai dobândit, dar cu mai multă osârdie te-ai aplecat spre cele duhovniceşti, urmând calea poruncilor dumnezeieşti.Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Munţii faptelor bune ai suit cu smerenie şi te-ai învrednicit a primi în inimă lumina călăuzitoare a lui Hristos.Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Ctitoria ta de la Curtea de Argeş neîncetate mulţumiri îţi aduce, căci toată înţelepciunea ţi-ai pus în zidirea şi înfrumuseţarea ei.Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.Din robia păcatului mă izbăveşte ca Una Ce ai născut pe Cel Ce a ridicat păcatul lumii.Cântarea a IX-a
Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Muntele Athosului s-a îmbogăţit cu ale tale podoabe dăruite lăaşurilor sale, iar noi ne luminăm lăcaşul inimii cu mărgăritarele rugăciunilor tale.Stih: Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Roagă-te stăruitor împreună cu Sfântul Nifon ca să se păzească pământul românesc de tulburarea necredincioşilor şi să înflorească întru virtute.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Împreună cu marele Voievod Ştefan cel Sfânt mijloceşte la tronul Împăratului Celui Mare să se dăruiască pace lumii şi întoarcere pe calea pocăinţei.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Veseleşte-Te Preacurată, Ceea Ce ai născut lumii pe Slava Tatălui, pe Cel Ce prin Tine ne dăruieşte şi nouă mare milă şi adumbrirea Duhului.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Bucură-te, podoaba înţelepciunii conducătorilor ortodocşi, stâlpul Bisericii noastre, cel ce cu evlavie ai călăuzit poporul bine credincios pe calea mântuirii şi acum ne luminezi pe toţi cu rugăciunile tale.

În adâncurile înţelepciunii cufundându-te, ai cules mărgăritarele învăţăturilor duhovniceşti pe care le-ai lăsat moştenire celor iubitori de Dumnezeu.

Pe calea virtuţilor ai alergat cu statornicie şi L-ai aflat pe Hristos, Calea vieţii veşnice, pe Care Îl roagă să Îşi poarte dumnezeieştile picioare şi pe calea inimilor noastre.

Multe lăcaşuri s-au bucurat de purtarea ta de grijă cea înţeleaptă, iar acum din cer mijloceşte să se lumineze şi lăcaşurile sufletelor noastre cu ale tale sfinte rugăciuni.

De la Împăratul Cel mai mare ai luat cârma Ţării Româneşti şi cu întreagă înţelepciune ai condus turma lui Hristos la izvoarele vieţii celei veşnice.

Stând acum în ceata Sfinţilor şi aducând jertfe de rugăciuni pentru neamul nostru, nu înceta a face pomenire şi de cei ce te cinstesc pe tine, ca să se mântuiască din nevoi.

Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Voievod Neagoe Basarab şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfanta Treime…Tatal nostru…

Ca un fiu credincios neamului nostru te-ai îngrijit de poporul cel bine credincios, slujindu-te de milă şi de dreptate, iar acum ca fiu al Împărăţiei cereşti, nu uita pe cei de un neam cu tine, ci ne povăţuieşte prin cuvintele tale a ne face vrednici fiii ai Tatălui ceresc.

Cu smerita cugetare şi cu lumina înţelepciunii duhovniceşti îngrădindu-te, roagă-te să dobândim şi noi gândul lui Hristos care să ne călăuzească la limanurile vieţii celei veşnice.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

2 comentarii

 1. Buna ziua buna seara, Va anunt pe aceasta cale ca am postat pe pagina rezervata blogurilor si forumurilor
  http://dan.somnea.free.fr/CH/ro_Forumuri_Bloguri.php nodul spre tropare, condace si stihiri.
  Doamne ajuta!
  Dan Gheorghe S
  PS am si o pagina unde abordez dpdv crestinesc delicatul subiect al anului 2012 si furtunile solare. Este o pagina adresata strainatatii (crestinilor si paginilor). Veti vedea ca apar toate bibliile. Nu mi-o luati in nume de rau. Sunt DOAR ORTODOX. In America sunt diverse credinte crestine pe langa prea multe secte pagane.
  Cu permisiunea DVoastra:
  http://dansomnea.tripod.com/TOUR/Bible_2012.html
  Va rog sa trimiteti sugestii pertinente crestinesti, pentru imbunatatirea continutului paginii pe partea romaneasca, la adresa postala din pagina de baza. Exista si o coloana de informatii in engleza, unde se explica ce sunt acelea furtuni solare, 2012 hysteria. A se asculta, inainte de a se da replici, ce spune suedezul despre subiectul tratat. Iar acel suedez nu este ortodox. Poate este crestin !
  In ce ne priveste pe noi ortodocsii:
  Sa nu ne pierdem sufletul !
  Sa lucram la imbunatatirea sufletului !
  El trebuie salvat !
  Domnul, Maica Noastra, Sfantul al carui nume il purtati, Ingerul fiecaruia, are grija de restul !
  FITI SIGUR !
  ABSOLUT SIGUR !

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.