Βασίλειος ΘερμόςCum am putea defini teologic minunea? Mulți o consideră ca pe o întâmplare sau faptă neobișnuită, ieșită din comun, pe care o aduce cu ea credința. Dar ce este credința? Încredere? Voință? Dorință? Așteptare? Certitudine? Proiecție? Atunci diferă puțin de terapia sau vindecarea care vine din efectul placebo, adică din medicamentul imaginar pe care-l folosim în mostrele de medicamente pentru a cuantifica rezultatele lor. Unii bolnavi care iau falsele medicamente se vindecă sau își îmbunătățesc starea, deoarece cred că dețin unul din elementele amintite mai sus.

Atunci ce este minunea? Ce definiție exprimă mai autetntic înțelesul teologic creștin ortodox?

În Noul Testament, minunile sunt numite semne. Dar semne ale cui? Semne ale viitoarei Împărății a lui Dumnezeu, pe care o și vestesc. Când Hristos deschide pentru prima oară în siangogă Vechiul Testament să citească în auzul tuturor, alege locul care face referire la misiunea lui Mesia. Acolo, El mărturisește că a venit pentri a-i elibera pe cei robiți, pentru a-i lumina pe cei orbi, pentru a-i îmbogați pe cei săraci, pentru a-i vindeca pe cei bolnavi, etc. (v. Luca 4, 16-21). Iisus Mântuitorul completează, spunând că toate acestea se împlinesc acum deplin în persoana Lui.

De atunci Hristos începe să săvârșească minuni, nu pentru a impresiona, ci pentru a arăta care va fi starea în viitoarea Împărație a Sa: nu va exista durere sau boală, nici măcar legile fizicii nu vor mai fi valabile; va fi vorba despre o stare a harului, pentru care de fapt a și fost hărăzit omul, dintru început.

Deoarece minunile sunt semne ale Împărației, atenția trebuie să se îndrepte către ceea ce arată ele. Când degetul este îndreptat către Lună, ești liber să privești și Luna, și degetul. Asta înseamnă că omul nu trebuie să facă greșeala de a pune minunea în centrul interesului său, deoarece astfel eșuează și nu ajunge să se maturizeze duhovnicește. Pentru cei care se îndoiesc de minuni sau, dimpotrivă, pentru cei ce reproșează puținătatea minunilor sau faptul că nu se petrece și cu ei înșiși vreo minune, Sfântul Ioan Gură de Aur răspunde: “Atunci când, în imaturitatea lor, iudeii cereau minuni pentru a crede, Hristos le-a dat minuni. Dacă acum nu dă multe minuni, este semn că ne cinstește, ne prețuiește, căci ne arată superioritatea maturității către care ne și cheamă.” (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia I la Cincizecime, IV E.P.E., 36, pp. 315-317).

Dacă omul consideră doar minunile drept criteriu al adevărului, rămâne nedezvoltat sau subdezvoltat și poate cădea ușor în înșelare duhovnicească, adică să fie înșelat de diavolul, cel care îi va prezenta evenimentele supranaturale și în alte religii sau proceduri. Însă celelalte religii nu constituie descoperirea lui Dumnezeu și nu învedereză Împărația Sa. Dacă gândul și inima omului rămân în priveghere, atunci minunile ajută la la descernerea învățăturii, iar învățătura rămâne revelatoarea minunilor. Asta nu s-a petrecut cu fariseii, cei care au văzut multe minuni, dar a căror inimă a rămas de piatră. Scopul este ca să ne fie de ajuns Cuvântul lui Hristos.

Minunea nu este folosirea autonomă a unei puteri din afară, ci participarea la atributele și lucrările Mântuitorului Hristos. Totdeauna minunile se săvârșesc în numele Său și de către oameni care cred în dumnezeirea și umanitatea Sa. (v. Ioan 14,12). În Biserică, dintotdeauna credința a însemnat încrederea existențială mărturisită prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu, care sunt cuvinte ale vieții. Când minunea determină pocăință, atunci ea își împlinește cu adevărat menirea.

Dar minunea poate deveni, în mod eronat, scop în sine. Minunea fără morala unei vieți noi, pe care o aduce Iisus Hristos, este deșartă, nefolositoare. Acest lucru îl exprimă Sfântul Apostol Pavel când scrie că, deși ar putea să vorbească toate limbile oamenilor sau ale îngerilor, sau să aibă credința aceea care mută munții, dar dacă nu ar avea dragoste, totul ar fi inutil (v. I Corinteni 13,12). Doar dragostea dă ipostas omului, numai dragostea îl introduce în Împărația lui Dumnezeu (v. Matei 25, 31-46). Minunea are valoare doar în gradul în care arată sau revelează dragostea lui Dumnezeu și a celui ce o săvârșește. De aceea și este semn al Împărației viitoare, căci esența și scopul ei îl reprezintă întotdeauna dragostea.

Astăzi, spiritualitatea este despărțită de matca ei creștină (de unde i-a venit și numele, de vreme ce este legată de Duhul Sfânt) și e folosită pentru a arăta un întreg de semne impresionante și de experiențe psihologice. Este vorba în special de eliberarea sau ușurarea conștiinței în vederea sentimentului de putere și a așa-zisei autodesăvârșiri sau autoîmpliniri. Problema este că folosește un nume care nu-i aparține și, în acest context deviat, devine termen central al Noii Ere (New Age). Se vorbește deseori despre minuni ori ca mărturii înalte ale depășirii de sine, ori ca reușite impresionante ale unui simț nou, deosebit.

În cadrul acestei false duhovnicii, adevărurile fundamentale ale Evangheliei sunt deformate, așa încât minunea este tâlcuită de obicei ca o reușită a puterilor omului și ale firii, până acum ascunse și nepuse în valoare. Astfel, omul se lovește iremediabil, căzând între autoidolatrie și venerare a naturii. La adevărații făcători de minuni, adică la sfinți, accentul nu se pune pe reușită, pe rezultat sau pe săvârșirea faptei omului, ci pe ceea ce provine din lucrarea Duhului Sfânt  asupra cei ce se pocăiește – să ne amintim că Hristos a legat întotdeauna Împărația lui Dumnezeu de pocăință (v. Marcu 1, 15)

Lucrarea credinciosului este să se pocăiască, iar lucrarea lui Dumnezeu este să-l învețe prin diferite semne.

Să notăm aici că rodirea duhovnicească are rădăcini puternice, deoarece s-a dat creștinilor Duhul Sfânt ca o sămânță. Toate lucrările harului – ori că este vorba de minuni săvârșite săvârșite în exterior, ori că este vorba de înnoirea și renașterea interioară – izvorăsc din mirungere, prin puterea Duhului Sfânt, fapt subliniat şi de teologul tainelor, Sfântul Nicolae Cabasila: “Dacă cineva din creştinii luptători se deosebeşte prin dragoste şi curăţie, prin marea sfinţenie sau prin multa smerenie, prin deosebita lui credinţă sau prin altele care depăşesc măsurile omeneşti, trebuie să considerăm cauză a acestora mirul cel preasfânt şi să credem că darul i-a fost dat atunci când a devenit părtaş al tainei, dar lui s-a arătat mai târziu. La fel s-a întâmplat şi cu cei care au arătat că au puternic şi lucrător darul prorociei sau se fac izbăvitori ai celor stăpâniţi de diavol sau vindecători celor bolnavi, dincolo de orice meşteşug sau de faptul că săvârşeau astfel de fapte.”

Însă, la vedere, lucrările minunate ale harului lui Dumnezeu lasă să se observe ceva ciudat. În unanimitate, Sfinţii Părinţi şi teologii plasează minunea mai prejos decât virtutea cea înaltă a dragostei. Locul inferior se datprează faptului că semnele impresionante sunt în mod fundamental adresate necredincioşilor. În mod real, ele constituie stimuli introductivi pentru cei îndoielnici (şi nu întotdeauna necesari, având în vedere că destui au urmat credinţei prin mijlocirea contractului cu o personalitate sfinţită sau prin mijlocirea unei lecturi, şi nu neapărat a unei minuni). În principiu, Sfântul Grigorie Palama subliniază că minunea cea mai mare constă în renaşterea, zidirea şi sfinţirea omului, care îl şi instituie în cele dumnezeieşti.

“Şi să nu iei în seamă puterea care i-a curăţit pe leproşi, i-a luminat pe orbi, i-a îndreptat pe gârbovi, i-a susţinut pe paralitici, căci aceasta ar fi semnul miopiei fariseice, ca cineva să vadă întâi aceasta; ci să iei aminte întâi la putearea care dezlegat legăturile păcatelor, care a deschis calea duhului către sfinţenie, care îndreaptă şi luminează adâncul omului, care, pentru îndreptarea către Dumnezeu, învie din morţi şi face sufletul să trăiască dumnezeieşte, dându-i adevărata viaţă, dumnezeiască şi nestricăcioasă. (Sf. Grogorie Palama, Despre dumnezeiasca şi îndumnezeitoarea împărtăşire)

Problema este că noi perseverăm în mod miop într-o axiologie greşită. Aşa cum oamenii, ca nişte copii înaintaţi în vârstă, caută lucrurile impresionante, şi noi suntem în pericol permanent de a ne concentra pe faptele minunate, deosebite la vedere, şi nu pe virtute.

Darul sau harisma facerii de minuni este dăruită de Dumnezeu atunci când hotărăşte El. “Unii oameni n-au primit acest dar, deşi aveau o viaţă curată şi bineplăcută lui Dumnezeu. Din ce motiv? Ca să nu fie înşelaţi, ca să nu se trufească, să nu devină dezinteresaţi, să nu se strice la minte, deoarece, chiar şi fără acest dar, însăşi conştientizarea propriei vieţi curate poate conduce la cădere, cu atât mai mult atunci când există şi harul facerii de minuni. Aşa că aceste daruri sunt rânduite mai mult celor smeriţi şi celor simpli. Cel ce este simplu şi nu are o părere prea bună despre sine se face mai silitor atunci când primeşte un dar, deoarece îl primeşte fără să-l merite şi deoarece se consideră pe sine nevrednic de el. Cel care crede însă că a reuşit ceva prin propriile puteri consideră harul ca un folos propriu şi se umflă în pene de mulţumire de sine, aşa încât Dumnezeu iconomiseşte lucrurile către folosul fiecăruia… Nimeni deci să nu se întristeze pentru aceasta, pentru că fiecaruia se dă arătarea Duhului spre folos (I Corinteni 12,7) […], doar pentru un singur lucru este bine să ne întristăm: pentru păcat. Pentru nimic altceva. (Sf. Ioan Gură de Aur)

[…] Accentul furibund pus pe minuni poate fi şi semnul pierderii dragostei autentice, lucru de care vorbeşte Sf. Ioan Gură de Aur: “Avem botezul, cel mai important dintre toate bunurile; am primit iertarea păcatelor, sfinţirea, comuniunea Duhului, infierea şi viaţa de veci. Ce puteţi dori mai mult? Minuni? Dar acestea sunt trecătoare. Ai credinţa, nădejdea, dragostea. Acestea unde rămân? Cereţi-le pe acestea, acestea sunt mai mari decât minunile. Nimic nu este egal cu dragostea. Astăzi însă dragostea este în pericol, deoarece i-a rămas numai numele, căci nu se vede niciunde mărturisirea ei practică, ci suntem doar în schisme şi dezbinări.”

[…] Sfântul Nicolae Cabasila conchide: “Minunile nu sunt întotdeauna manifestarea evidentă a unei vieţi virtuoase. Într-adevăr,  nu au fost minuni în vieţile tuturor sfinţilor şi nici toţi făcătorii de minuni nu au fost lucrători ai virtuţii. Mulţi sfinţi mari, care au reuşit lucruri minunate înaintea lui Dumnezeu, nu au făcut minuni niciunde. Iar celor ce săvârşesc minuni chemând numele Domnului Hristos li se dăruieşte aceasta nu pentru viaţa lor virtuoasă, ci ca să Se descopere şi să Se slăvească Domnul cel invocat.

De aceea, pentru dobândirea virtuţii este nevoie de Sfintele Taine şi de osteneală. Nici unul dintre sfinţi nu s-a preocupat însă vreodată de felul în care se poate osteni pentru a dobândi putinţa de a face minuni. Ce zic eu? Mulţi, neavând minuni în viaţa lor, nici nu le-au dorit, iar când le-au săvârşit, nici nu-şi permiteau să se bucure de ele.”

[…] Cele prezentate mai sus pot părea ciudate şi îndepărtate celui ce doreşte neîncetat o minune în viaţa lui, deoarece e ndurerat în adânc de boala proprie sau, mai rău, de cea a unei persoane iubite. Dacă minunea s-ar petrece s-ar putea crede că ar conduce la o trezire duhovnicească, deoarece sunt mulţi cei care mărturisesc: “Dacă mi-ar fi făcut minunea pe care am cerut-o şi mi-ar fi descoperit Dumnezeu aceasta, m-ar fi adus mai aproape de El.”

Eu vreau să-mi arăt îndoaiala în această credinţă. S-a scris cândva: “Nimic nu se primeşte în dar.” Iar eu aş adăuga: şi de le-ar primi, puţini le-ar valorifica. Cred că cei mai mulţi dintre noi, după începutul emoţionant al unei vindecări minunate, am continua viaţa noastră la fel ca şi înainte, dedicaţi aceloraşi obişnuinţe împovărătoare.

Dacă nu putem descoperi prezenţa lui Dumnezeu în adâncul durerii, nici în eliberarea de durere nu o vom vedea. Dacă putem distinge prezenţa lui Dumnezeu în adâncul durerii, atunci minunea s-a petrecut. este culmea învârtoşării şi neroziei noastre să nu vedem că au ajuns până la noi razele cele line ale soarelui lui Dumnezeu. Mii de sfinţi mărturisesc că acest  lucru este uluitor.

[…] Din întregul nod de viaţă al Bisericii se manifestă faptul că reuşita ce înaltă a omului o reprezintă dragostea şi smerenia. “De vei vedea un om care trăieşte în curăţie şi smerenie, în blândeţe, compasiune şi care-L iubeşte pe Dumnezeu şi pe oameni, concentrând în sine multele virtuţi, îţi va fi ţie aceasta vedenie mare: te-ai învrednicit să-L vezi pe Însuşi Dumnezeu în Biserica Sa.” (Viaţa Sfantului Pahomie, B.E.P.E.S, 41, p.110) Aceasta este minunea cea adevărată: când inima omului se face sălaş al lui Dumnezeu, întrupându-L pe Hristos din nou.

Logica lui Dumnezeu diferă mult de logica obişnuită a vedeniilor. Minunea săvârşită în sufletul omenesc cântăreşte mult mai mult decât depăşirea legilor firii, deoarece în cazul sufletului sunt depăşite legile păcatului. “Cel ce-şi simte într-adevăr păcatele sale este mai înalt decât cel ce învie morţii cu rugăciunea sa. Cel ce a fost învrednicit să vadă bolile sale este mai înalt decât cel ce a fost învrednicit să vadă îngeri, deoarece vede cu ochii duhovniceşti ai sufletului său.” (Sf. Isaac Sirul)

Vasilios Thermos_despre_problemele_vietii_crestine_contemporaneÎn vremurile noastre, aşa-zici conducători harismatici de grup săvărşesc anumite fapte excepţionale, cu scopul de a atrage lumea în gruparea lor. Trăim în vremea unei tulburări generalizate care confundă minciuna cu adevărul. În acelaşi timp, este vorba şi despre o epocă foarte teatrală. Cel care are capacitatea de a prezenta o punere în scenă cât mai potrivită va câştiga lupta impresionării publicului. Într-o asftel de situaţie, oricene poate uşor confunda fierul cu aurul şi cărbunele cu diamantul. Încă din vremurile de demult, Părinţii Bisericii ne-au atenţionat să nu credem când vom auzi minuni, pentru a nu fi înşelaţi. Minunile (pentru a fi autentice) trebuie să se săvârşească: a) în numele lui Iisus Hristos, pe Care să-L mărturisească ca Dumnezeu şi Om, şi b) să fie săvârşite în pocăinţă şi în Biserică; c) să constituie faptele dragostei smerite şi nu vreo reprezentaţie publică.

Când toate manifestările vieţii sunt acoperite de prezenţa şi acţiunea lucrării lui Dumnezeu, atunci creştinul îşi dezvoltă în mod firesc simţirea şi conştiinţa că trăieşte neîncetat în spaţiul minunii. Atunci minunea încetează să fie o lucrare excepţională şi devine un mod de viaţă. Devine consecinţă a credinţei nu în înţelesul dobândirii vreunei puteri interioare neclare, precum se crede deseori, ci în înţelesul încrederii personale şi al instruirii relaţiei organice a persoanei omului cu Persoana lui Hristos, Dumnezeul-Om.

Minunea înseamnă fiecare lucru primit în dar, înseamnă viaţa trăită în Dumnezeu, precum a subliniat şi Dumnezeu în Vechiul Testament, când vestea Împărăţia Sa: De aceea, să ştiţi astăzi că nu pentru dreptatea ta îţi dă Domnul Dumnezeul tău să moşteneşti acest pământ bun… (Deuteronom 9,6)

Despre problemele vietii crestine contemporane – Vasilios Thermos, Ed. Sophia, 2012

8 comentarii

 1. Mulțumesc Sfinților: Nectarie, Efrem cel Nou, Preasfintei Cuvioase Maici Paraschiva, Sfintei Xenia, Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, Îngerului păzitor pentru ca mi-au ascultat rugăciunea în durerea sufleteasca foarte mare în care am fost și de care credeam ca nu voi scăpa. Chiar dacă mi se spunea ca nu voi găsi răspunsul la durerea mea, Dumnezeu mi l-a dat, și, odată aflat, am ieșit din situația urata în care m-am aflat, găsind, de alfel, și vindecarea. Rugați-vă, căci Dumnezeu ne aude și credeți, caci nu va întârzia sa ofere ajutorul. Ni-l va da la cel mai potrivit moment. Știe doar El când suntem pregătiți sa ne fie dăruit.

 2. MULTUMESC SFANTULUI EFREM ,SFANTULUI NECTARIE SFINTEI PARASCHEVA, PENTRU TOATE MINUNILE DATE

 3. O minune a Sfântului Efrem cel Nou.
  Ma numesc Roxana, am 24 de ani și de când eram copil ma lupt cu anxietatea. Fiecare zi parca este ca o noua lupta. Când cred ca am câștigat lupta si am perioade in care ma simt bine si ma pot bucura de viața, ca din senin ma cuprind acele stări de neliniste, de tristețe, somatizand cu toate acele stări de rău care însoțesc anxietatea.
  De aproximativ 2 ani de zile, mama mea suferă de depresie. Intr-o zi când căutam pe internet anumite cărți care sa o ajute sa depășească depresia in care se afla, din întâmplare, am văzut la recomandările site-ului de pe care urma sa plasez comanda și cartea despre Sfântul Efrem cel Nou. Nu cred ca mai auzisem de acest sfânt pana atunci, astfel încât m-am documentat repejor despre viața și minunile sale și am citit ca este izbavitorul celor aflați in depresie. Nu am stat pe gânduri și am plasat comanda cu cartea pentru depresie și cartea Sfântului Efrem. Cum mi-a ajuns comanda, am citit-o intr-o zi, apoi i-am dat-o mamei mele, care nu a reușit a citit-o, din diferite motive (lipsa timpului sau probleme de vedere și scrisul mic din carte). Din ziua in care mi-a sosit cartea, am început a citi Acatistul Sfântului Efrem timp de 40 de zile. Am căutat pe internet unde se afla Moaștele Sfântului și am descoperit ca exista in orașul meu, astfel încât intr-o zi am mers la biserica respectiva și m-am rugat la Sf. Efrem pentru liniștea sufleteasca a mea și a mamei mele. Încă din primele zile de când am început a citi acatistul, va spun ca simptomele anxietății mele au început a se diminua, iar mama mea nu se mai simte atât de rău din cauza depresiei. Mai am unele momente in care anxietatea îmi tot da târcoale, însă simptomele acesteia nu ma mai supăra atât de des si atât de tare. Știu ca Sfântul Efrem cel Nou m-a ajutat! Iar eu simt ca am început sa ma apropii mai mult de Dumnezeu, deși in trecut cam uitasem sa ma rog. Așa facem noi oamenii, in general, când ne simțim rău, atunci ne intoarcem la Bunul Dumnezeu. Acum am început a citi Acatistul Sfântului Nectarie. Bunul Dumnezeu sa ne întărească pe toți in credință! Amin!

 4. Minunile sf Nectarie. Sunt Mirela, m-am hotărât foarte tarziu sa scriu despre minunile care le a făcut Sf Nectarie. În urma cu 11 ani am născut prin cezariana și după totul a fost calvar. Am făcut infectie, 3 luni am stat cu drena și la pat. Cand am rămas însărcinată cu cel de al doilea copil a început depresia. Toată sarcina nu suportam sa văd pe nimeni, plângeam zilnic și stăteam izolata în casa. Citind o carte cu minunile Sf Nectarie, m-am hotărât și am plecat la Mănăstirea Radu Vodă din București. Când am ajuns la Mănăstire era foarte aglomerat și în gând mi-am zis ca nu pot sta la coada. Am stat vreo 10 min și a apărut o doamna care mi-a zis sa merg cu dansa în biserica sa mă închin. Din acel moment am simțit ca Sf. Mă ajuta. Va spun ca am născut foarte ușor și am un copil foarte deștept și sănătos. Eu promisesem Sf ca dacă mă ajuta o sa public povestea mea și totul a fost bine și după 4 ani m-am gândit sa o public pentru ca am dat de un necaz. Dintr-o întâmplare absurda mi-am tăiat tendoanele , nervii, și artera la un picior. Eu cred ca Bunul Dumnezeu, MAICA Domnului și Sf Nectarie m-au ajutat chiar dacă mi a fost bine și eu am uitat sa mă rog și sa merg la biserica.

 5. Cu siguranta Bunul Dumnezeu are grija de noi, ne ajuta prin oamenii din jurul nostru si prin Sfinti. Eu si familia mea am trecut si trecem prin multe greutati dar cu Ajutorul Bunului Dumnezeu, a Sfintei Fecioare Maria vom razbi si ne vom duce Crucea cu demnitate. In ultimii 3 ani de cand mama a fost depistata cu o boala grava, un tip de cancer, rugaciunile noastre, a familiei, a preotilor au ajutat-o foarte mult. Boala ei este acum in remisie si cu mana pe suflet pot spune ca Bunul Dumnezeu a ingaduit acest lucru. In aceasta perioada ne-am rugat Sfantului Nectarie, Sfantului Arsenie Boca si am tinut postul Sfantului Anton. (n.red. ??)
  In concluzie, sa nu deznadajduim, sa Credem in Bunul Dumnezeu in Ajutorul Sau si al Sfintilor Sai, iar noi sa luptam, sa nu asteptam doar. Doamne Ajuta! Bunul Dumnezeu sa-i aiba in grija Sa pe toti cei care au nevoie de Ajutorul Sau!

 6. Și eu am simțit minunile sf Nectarie am mers la mănăstirea Radu vodă din București auzind de Sfântul ca e făcător de minuni și că la el te poți ruga pt orice .Eram disperat fiul meu i se pusese diagnostic de astm bronșic,avea o tuse de care nu mai scăpăm de vreo câteva săptămâni bune ,tusea foarte des indiferent de ce tratament luasem antibiotic și pastile de tuse,fara nici un efect nu știam ce să mai fac .Intr-o zi eram la muncă și o bătrânică mi-a povestit că a fost la biserica unde sunt moaștele sf Nectarie am întrebați în ce zonă e iar ea mi-a spus eram hotărâtă să ajung la Sfântul simțind că el e ajutorul meu .Ajunsă acolo am simțit minunea sa ,stăteam în genunchi si deodata mi s-a pus un circel ,așa pateam și acasă numai că acum stiind in fata sfântului m-am rugat să pot să stau în genunchi să nu mă ridic cum procedam de obicei cînd aveam circel acasă iar sf parcă mi l-a luat cu mana iar eu am putut să stau incontinuare în genunchi să mă rog pentru sănătatea copilului meu .Acum va scriu și vreau să spun tuturor ca fiul meu se simte bine si ma rog incontinuare la Sfântul pentru a fi alături de mine si de fiul meu să mi-l tina sănătos ,îi mulțumesc pentru ajutorul primit deacea va scriu mergeți la mănăstirea Radu Vodă la Sfântul Nectarie pentru ca sfintul face minuni pentru toată lumea, pe fiul meu l-a vindecat de astm, mergeti cu credință iar sfintul va va ajuta .Mulțumesc sfântului Nectarie și Maicii Domnului pentru ajutorul dat .Doamne ajuta .

 7. In urma cu un an de zile eram disperata , nu mai puteam sa-mi achit ratele, am dat banca in judecata, eram restanta si mai aveam 2 zile pana sa intru in executare silita. Acum cand astern aceste rânduri pentru a mărturisi minunile săvârșite si ajutorul primit de la Domnul Iisus Hristos, Maica Domnului, Sfântul Mare Mucenic Mina, Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei, Sfântul Efrem cel Nou, Sfatul Ierah Nectarie al Eghinei, Sfântul Ierarh Nicolae va pot spune ca eu si familia mea am incheiat cea mai grea perioada din viata . Slava Domnului, Binecuvântatei Maicii Sale și tuturor Sfinților care s-au milostivit către mine păcătosul. In tot acest timp m-am rugat la Domnul, la Sf. Fecioara MARIA si la toti Sfintii si am fost ascultata, am castigat procesul cu banca pe fond iar ei dupa acest castig al procesului si dupa ce am facut nenumarate plangeri la institutiile abilitate au venit in intampinarea mea, au implementat Hotararea Judecatoreasca si am ajuns la o intelegere cu ei pentru a putea sa-mi achit in continuare ratele la casa. Precizez ca in aceasta casa stau impreuna cu copiii si familia. Eram ingrijorata in urma cu un an ca o sa raman in strada. Multumesc pe aceasta cale Domnului Iisus Hristos, Maicii Domnului si tuturor Sfintiilor pentru ajutorul nesperat pe care mi l-au oferit mie si familiei mele. Multumesc pentru ca m-au ajutat sa intalnesc persoane care m-au inteles si mi-au intins o mana. Citirea Acatistelor 40 de zile , a rugaciunilor mi-au schimbat viata. MULTUMESC DOAMNE!

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.